Gå till innehållet

Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde

Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde för åren 2016-2021

Planen för hantering av översvämningsriskerna i Toby-Laihela ås avrinningsområde åren 2016–2021 har beretts i Toby-Laihela ås översvämningsgrupp och den har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet 18.12.2015. I planerna framförs åtgärder, med vilka skador på grund av översvämningar kan förebyggas och minskas. Åtgärdsspektret innefattar åtgärder för bl.a. skydd av fastigheterna på eget initiativ till markanvändning och från prognostisering till operativ översvämningsbekämpning. Även ansvaret för beredskap och förebyggande av skador berör både medborgare och sammanslutningar. I planen ingår en miljörapport som har utarbetats i enlighet med den s.k. SMB-lagen (200/2005).

Verkställande och uppföljning av riskhanteringsplanen

I riskhanteringsplanen granskas åtgärdernas effekter, genomförbarhet och prioriteringsordning. I planen presenteras förslagen till ansvarsparter för åtgärderna och deras genomföringstidtabell. I planen har dock inte på ett bindande sätt avgjorts vilka åtgärder som genomförs för att hantera översvämningsriskerna. Staten och de kommunala myndigheterna och regionutvecklingsmyndigheten måste dock beakta planen och åtgärdsförslagen i sin verksamhet. Egentlig noggrannare planering av åtgärderna började först efter att planen godkändes. Översvämningsriskernas betydelse bedöms nästa gång år 2018 och riskhanteringsplanerna uppdateras till nödvändiga delar fram till år 2021.

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker

Intressegrupperna och medborgarna hade 1.10.2014–31.3.2015 möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om målen, åtgärderna, miljörapporten och verkställandet av planerna i anslutning till den. NTM-centralerna har behandlat responsen och gjort ett sammandrag över den.

Mer information och bakgrundsmaterial på översvämningsgruppens sida

På Toby-Laihela ås översvämningsgrupps sida presenteras översvämningsgruppen som ansvarar för planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna och gruppens sammansättning, sammanträdesprotokollen och annat eventuellt material som har använts i beredningen av riskhanteringsplanen.

Publicerad 21.12.2015 kl. 8.36, uppdaterad 10.5.2019 kl. 10.52