Gå till innehållet

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde för åren 2022-2027

Planen för hantering av översvämningsriskerna i Kyro älvs avrinningsområde åren 2022–2027 har beretts i Lappo ås översvämningsgrupp. Samråd om planen ordnas under tiden 2.11.2020-14.5.2021. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner riskhanteringsplanen i slutet av år 2021. I planen framförs åtgärder, med vilka skador på grund av översvämningar kan förebyggas och minskas. Åtgärdsspektret innefattar åtgärder för bl.a. skydd av fastigheterna på eget initiativ till markanvändning och från prognostisering till operativ översvämningsbekämpning. Även ansvaret för beredskap och förebyggande av skador berör både medborgare och sammanslutningar. I planen ingår en miljörapport som har utarbetats i enlighet med den s.k. SMB-lagen (200/2005).

Verkställande och uppföljning av riskhanteringsplanen

I riskhanteringsplanen granskas åtgärdernas effekter, genomförbarhet och prioriteringsordning. I planen presenteras förslagen till ansvarsparter för åtgärderna och åtgärdernas genomföringstidtabell. I planen har dock inte på ett bindande sätt avgjorts vilka åtgärder som genomförs för att hantera översvämningsriskerna. Staten och de kommunala myndigheterna och regionutvecklingsmyndigheten måste dock beakta planen och åtgärdsförslagen i sin verksamhet. Noggrannare planering av åtgärderna börjar först efter att planen är godkänd. Översvämningsriskernas betydelse bedöms nästa gång år 2024 och riskhanteringsplanerna uppdateras till nödvändiga delar fram till år 2027.

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker

Intressegrupperna och medborgarna hade 2.11.2020-14.5.2021 möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om målen, åtgärderna, miljörapporten och verkställandet av planerna i anslutning till den. NTM-centralerna behandlar responsen och gör ett sammandrag över den.

Mer information och bakgrundsmaterial på översvämningsgruppens sida

På Kyro älvs översvämningsgrupps sida presenteras översvämningsgruppen som ansvarar för planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna och gruppens sammansättning, sammanträdesprotokollen och annat eventuellt material som har använts i beredningen av riskhanteringsplanen.

Översiktsplanen för översvämningsskydd i Kyro älvs mynningsområde

Utkastet till översiktsplan för översvämningsskydd i Kyro älvs mynningsområde och förslaget till skötsel- och användningsplan för Natura 2000-området i Kyro älvs mynning var framlagt till allmänt påseende 2.11–10.12.2018. Planerna har uppdaterats på basis av responsen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde för åren 2016-2021

 

Publicerad 30.10.2020 kl. 13.36, uppdaterad 26.11.2020 kl. 13.56