Planer för hantering av översvämningsrisker

Aktuellt

Hörandet om förslag till planer för hantering av översvämningsrisker 2.11.2020-14.5.2021. Läs mer och bekanta dig med planerna på denna sidan

Planer för hantering av översvämningsrisker

Sidor för hanteringsplaner för åren 2022-2027. Förslag till planer, gungörelser, anvisning för framföra åsikter och möjliga befintliga hanteringsplaner finns att tillgå från sidor:

 


 

   

    

   Ge respons på planerna för hantering av översvämningsrisker för åren 2022–2027

   Man ge respons via webbplatsen www.utlåtande.fi (webbplatsen kräver inloggning). Direkt länkar finns hittar du på den specifika sidan för varje plan för hantering av översvämningsrisker. Du kan skicka din respons också till NTM-centralens registratur per e-post eller per post, om du inte vill använda tjänsten utlåtande.fi via de direkta länkarna ovan. Vi vill höra åsikter särskilt med anknytning till om det är möjligt att nå målen för hanteringen av översvämningsrisken med de åtgärder som föreslås, samt om åtgärdernas prioritering, genomförbarhet och inverkan på vattenvårdens mål har bedömts korrekt. Du kan också ge respons på enskilda åtgärder samt på grunderna för deras bedömning och konsekvenser.

    

   Målet för planerna är att minska översvämningsriskerna

   För de vattenområde som innehåller åtminstone ett område med betydande översvämningsrisk har utarbetats riskhanteringsplaner med målen och åtgärder för att förebygga och minska riskerna. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har förberett planer tillsammans med regionala översvämningsgrupper (översvämningsgruppernas sidor).

   Planerna handlar om bl.a. att prognostisera och varna för översvämningar samt att planera markanvändningen och räddningsinsatserna. Vidare utreder man behovet av och möjligheterna till exempel till hållning av översvämningsvattnet, utvecling av vattendragsreglering eller röjning och fördämning med beaktande av målen för vattenförvaltningen.

   En miljörapport har förellagts som en del av riskhanteringsplanerna. Bestämmelser om miljörapporter finns i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

   Allmänheten hade möjlighet mellan 9.4.-9.7.2018 att framföra sina åsikter om utgångspunkterna och målen för samt beredningen av riskhanteringsplanen och den miljörapport som ska ingå. Sammanställning över åsikter finns på sidan www.miljo.fi/paverkavatten.

    

   Första riskhanteringsplaner för åren 2016-2021

   Andra planer

    

   Ytterligare uppgifter

   Utvecklingsingenjör Antti Parjanne, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@miljo.fi

    

   Publicerad 3.12.2015 kl. 16.00, uppdaterad 4.11.2020 kl. 18.00