Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområdes uppgift är att behandla utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde, slå fast mål för hanteringen av översvämningsrisker och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i området.

Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet har den 20 december 2018 utsett översvämningsgrupper för betydande riskområden för planeringsperioden 2019–2021.

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av företrädare för NTM-centralen, landskapsförbundet, kommuner i området med översvämningsrisk och räddningsväsendet samt bestående experter.

Ordinarie medlemmar

Kaarina Rautio, Nylands förbund, planeringschef (ordförande)
Kari Rantakokko, NTM-centralen i Nyland, ledande vattenhushållningsexpert (vice ordförande)
Markus Lindroos, Lovisa stad, chef för samhällstekniken
Jari Tähtinen, Östra Nylands räddningsverk, brandinspektör

Suppleanter

Tanja Lamminmäki, Nylands förbund, miljöexpert (sekreterare)
Olli Jaakonaho, NTM-centralen i Nyland, planeringsingenjör
Suvi Peltola, Lovisa stad, planeringsingenjör
Reijo Houni, Östra Nylands räddningsverk, brandingenjör

Permanenta experter

Ari-Pekka Kirkinen, Fortum Ab, ydinturvallisuuden hallinnan asiantuntija
Joni Niiranen, Fortum Ab, työ- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntija (suppleant)
Marko Marjamäki, Strålsäkerhetscentralen STUK
Thomas Lehtomäki, Strålsäkerhetscentralen STUK (suppleant)

Översvämningsgruppens protokoll (endast på finska)

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 27.3.2019 (pdf, 101 Kb)

 

Publicerad 18.12.2015 kl. 16.14, uppdaterad 8.8.2019 kl. 13.25