Gå till innehållet

Inventering och planering av det finländska marina Natura 2000 nätverket (FINMARINET)

Inventering och planering av det finländska marina Natura 2000 nätverket, FINMARINET, genomfördes åren 2009–2013 som ett samarbete mellan Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, Geologiska forskningscentralen (GTK), Åbo Akademi och Åbo universitet. Projektet fick stöd av EU:s finansieringsprogram LIFE+.

FINMARINET har producerat ny information om förekomsten av olika arter och de samhällen dessa bildar i de finska  havsområdena. Inom projektet har det samlats in uppgifter om växt- och djurarter från över 22 000 provtagningspunkter i sex undersökningsområden. Därtill har det tagits fram geologiskt material bl.a. genom att loda 800 km2 havsbotten. Tack vare projektet har kunskapen om artförekomst och uppfattningen av naturtypernas - dvs rev, sandbankar, laguner, stora grunda vikar och sund samt estuarier - betydelse för den biologiska mångfalden ökat. Vi vet nu mycket mer om naturtyper och arter i ytterskärgården. Denna information har myndigheterna tillgång till då de bedömer om skyddsnätverket är tillräckligt för  bevarandet av naturtyper och då de planerar användning av skyddsområden.

Tilläggsinformation:

Forskardoktor Sonja Salovius-Laurén, Åbo Akademi, tel 02-215 3450, sonja.salovius(at)abo.fi

 

Publicerad 17.9.2013 kl. 10.30, uppdaterad 22.4.2016 kl. 15.51