Gå till innehållet

VELMU forskningsprojekt

Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU) inleddes med en pilotfas i Skärgårdshavet 2004. Under VELMUs första år var forskningsprojekten små och de gav upphov till undervattensinformation från endast begränsade små områden. År 2009 då FINMARINET-projektet startade utvidgades karteringarna att täcka större delar av hela den Finländska kusten.

Bild: Forststyrelsen 2004

VELMU universitetsforskning

Graduated, PhD

Anu Kaskela University of Helsinki 2017 "Seabed landscapes of the Baltic Sea: Geological characterization of the seabed environment with spatial analysis techniques" (supervisors: Kotilainen and Salonen)

Riikka Venesjärvi University of Helsinki 2016 “Knowledge-based marine conservation in oil spill risk management” (supervisors: Kuikka and Rahikainen)

Tapio Suominen 2015 University of Turku “Spatiotemporal features of coastal waters in Southwest Finland” (supervisor: Kalliola)

Henna Rinne Åbo Akademi University 2014 ”Macroalgae across environmental gradients- tools for managing rocky coastal areas of the northern Baltic Sea” (supervisors: Mattila and Salovius-L)

Meri Kallasvuo University of Helsinki 2010 “Coastal environmental gradients – Key to reproduction habitat mapping of freshwater fish in the Baltic Sea” (supervirsors: Lappalainen and Urho)

Phd- students:

Anna Downie Åbo Akademi University “A multiscale analysis of environmental factors as surrogates of benthic habitat distribution and biodiversity in the Baltic Sea” (supervisors: v Numers and Boström)

Jouni Leinikki University of Helsinki "Mapping of seabed natural values using spatial modelling" (supervisors : Luoto and Kotilainen)

Reetta Ljungberg University of Helsinki “Impacts of climate change on marine ecosystems and marine spatial planning in the Baltic Sea” (supervisors: Viitasalo, Lehtiniemi and Arponen).

Irma Puttonen Åbo Akademi University “Eutrophication in the northern Baltic Sea archipelagos — the role of the internal loading of phosphorus from bottom sediments” (supervisors: Mattila and Kotilainen)

Heta Rousi Åbo Akademi University ”Study of zoobenthic assemblages and their environmental interaction and their distribution” (supervisors: Bonsdorff and Mattila)

Lari Veneranta University of Helsinki “Spatial distribution of juvenile fish using advanced modeling techniques”

 

MSc thesis

Waltteri Niemelä University Centre of the Westfjord, Iceland 2017 “Marine protected area management in the Finnish Gulf of Bothnia: connections between underwater nature, human activity and management” (supervisors: Viitasalo)

Emmi Hänninen University of Helsinki 2016 "Vedenalaisten kartoitusmenetelmien verifiointi"(supervisors: Timo Kairesalo, Mats Westerbom)

Juho Lappalainen University of Helsinki 2016 ”Valon määrän vaikutus Suomen rannikon levävyöhykkeisiin ­– spatiaaliekologinen tarkastelu” (supervisors: Viitasalo and Ruuskanen)

Annela Vuontela Turku AMK 2016 ”Millaiset ovat eri sidosryhmien mielikuvat ihmispaineiden vaikutuksista meriluontoon (rakkolevä, harmaahylje, kalakannat) Saaristomerellä verrattuna tutkimustietoon” supervisor: Viitasalo)

Juuso Haapaniemi University of Turku 2015 ”Eloperäiset rantavallit ja niiden esiintymiseen vaikuttavat ympäristötekijät Selkämerellä” (supervisor: Kalliola)

Niko Kulha University of Turku 2015 ”Vedenalaisen valon vaikutus Saaristomeren pohjan perustuottajayhteisöjen rakenteeseen ja levinneisyyteen” (supervisor: Kalliola)

Maija Lantto University of Oulu 2015 ”Rihmalevät ravinteisuuden indikaattoreina” (supervisor: Keskinen)

Helena Puro Åbo Akademi University 2015 ”Betydelsen av miljövariabler för undervattenshabitat och utvärdering av betydelsen av antropogen belastning i Östra Finska viken” (supervisors: Mattila and Laine)

Anniina Saarinen Åbo Akademi University 2015 "Makrofauna bland makroalger – betydelsen av algart, djup och exponering” (supervisors: Salovius-L and Mattila)

Matti Sahla University of Turku 2015 ”Merialueiden ihmispainemallinnus” (supervisors: Kalliola and Ekebom)

Vilja Salin University of Oulu 2015 ”Merenpohjan raekoon ja syvyyden vaikutus kolmen pohjaeläinlajin yhteisöjen laatuun” (supervisor: Kostamo)

Aino Helle University of Helsinki 2014 “The environmental impacts of oil shipping and offshore wind power at the eastern Gulf of Finland – A Bayesian approach to marine spatial planning” (supervisor Venesjärvi and Rahikainen)

Ulrika Björkman Åbo Akademi University 2013 “Förekomst av och morfologisk variation hos Fucus sp. längs den Finska västkusten” (supervisors: Rinne and Salovius-L)

Jukka Ylikörkkö University of Oulu 2012 ”Vesisammalten levinneisyys koillisella Perämerellä” (supervisors: Keskinen and Virtanen)

Anu Erikkilä University of Oulu 2010 ”Pohjanlaatututkimuksen menetelmävertailu: viistokaikuluotaus ja drop-videointi” (supervisors: Keskinen and Hjort)

Marika Yliniva University of Oulu 2009 ”Perämeren kansallispuiston vesimakrofyytit – peruskartoitus ja näytteenottomenetelmien vertailu” (supervisor: Keskinen)

Markku Yliniva University of Oulu 2008 ”Perämeren kansallispuiston pohjaeläimet ulkosaaristosta rannikolle” (supervisor: Keskinen)

 

MSc students:

Charlotta Asplund Åbo Akademi University ”MSP aiheinen gradu” (supervisor: Johanna Mattila)

Hanna Backman, Åbo Akademi University ” Sedimentets betydelse för makrofyter i grunda havsområden, NW Åland (supervisors: Salovius-Laurén and Snickars)

Joonas Hoikkala University of Turku ”VELMU Kautskynäytteiden tarkastelu” (Supervisor: Salovius-Laurén, Westerbom and Kalliola)

Hanna Holmroos University of Turku ”Vedenalaisinventoinneissa käytettävät menetelmät ja aineistojen hyödynnettävyys” (supervisor: Kalliola)

Niina Kurikka University of Oulu ”HELCOM-HUB-vertailu” (supervisor: Keskinen)

Lauri Laitila University of Helsinki ”Vaihtelut Saaristomeren ja Hangon edustan kovien pohjien lajistossa” (supervisors: Viitasalo and Norkko)

Piia Simi University of Oulu ”Krunnien vedenalaisen kasvillisuuden historiallinen katsaus ja vertailu nykydataan” (supervisor: Keskinen)

 

Pågående projekt inom VELMU

Kartering av kustfiskarnas fortplantningsområden

Avslutade projekt

Transboundary tool for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland (TOPCONS)

Inventering och planering av det finländska marina NATURA 2000 nätverket (FINMARINET)

Inventeringsstrategi för undervattensnatur (VESTRA) 2004-2011

Inventering av undervattensmiljön i Kvarken (MERVI)

Provinventeringar av marina habitat i havs- och kustområdena (VALKO) 2004-2010

Saaristomeren biologinen vyöhykkeisyys - uusi pohja yhteiskunnalliselle päätöksenteolle (BIZOAS) 2004-2007

Kopplingar mellan marina nyckelbiotope och geologiska särdrag: pilotkartering av makrofytsamhällen i sublittorala moränområden (BIOGEO) 2003-2005

 
Bandtångsäng. Bild Forststyrelsen 2006.

Itämeren vedenalainen luontotyyppien luokittelujärjestelmä (BalMar) 2003-2004

Meri- ja rannikkoalueiden luontotiedon hallinta ja käyttö (MELLI) 2004-2006

Saaristomeren vedenalaisen luonnon inventointi (SAVELIN) 2004-2006

Vedenalaisen moreenimuodostumien monimuotoisuus - esitutkimus Merenkurkun alueelta (VIMMA) 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 27.6.2014 kl. 15.09, uppdaterad 14.11.2017 kl. 12.41