Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur - VELMU

Inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (VELMU) samlas information om utbredningen av naturtyper och om arter samt de samhällen de ger upphov till i de Finska havsområdena. Programmets huvudsakliga målsättning är att främja skyddet av arter och havsområden i Östersjön, och stöda ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Inom VELMU karteras både havsmiljöns abiotiska (geologiska och kemisk-fysikaliska) och biotiska (arter och de samhällen de ger upphov till) särdrag. Tillsammans bildar de värdefulla livsmiljöer, naturtyper och omfattande marina landskap typiska för Östersjön. Karteringarna är i första hand koncentrerade till miljöerna vid havsbottnen där utbredningsmönstren hos växter, ryggradslösa djur och fiskar undersöks.

Målsättningarna med VELMU-karteringarna är att lokalisera värdefulla områdena med viktiga arter och naturtyper samt områden med arter i behov av speciellt skydd. Genom att styra områdesanvändningen och skydda de värdefullaste områdena kan naturens mångfald bevaras.

VELMU aaltoviiva
 
Vedenalaiskuvassa näkyy punaisena haaroittuva levä. Taustalla  monenlaisia leviä ja ylimpänä veden pinta.
Hyljekari, Helsingfors. © Lippi Vertio / Forststyrelsen.

Prenumerera Velmus nyhetsbrev

Prenumerera nyhetsbrevet här

VELMU-karttapalvelu

Öppna VELMU-karttjänsten

Publicerad 09-09-2021 kl. 12.58, uppdaterad 09-09-2021 kl. 12.57