Målen

Programmet Pro Skärgårdshavet är ett samarbetsprogram vars huvudmål är att sakta upp och stoppa Skärgårdshavets övergödning. Dessutom är målet att främja miljömedvetenhet och öka medborgarnas möjligheter att konkret delta i vattenskyddsarbetet.

DSC_0411.JPG
Bild: Sanna Tikander

Framsteg inom vattenskyddet genom samarbete

Målet är att genom samarbete stödja aktörerna för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet. Därtill strävar man efter att öka miljömedvetenheten och medborgarnas möjligheter att delta i det praktiska vattenskyddsarbetet. Även internationellt samarbete eftersträvas; inom Östersjöområdet och övriga Europa vill man främja närområdessamarbete och lyfta fram Egentliga Finlands miljörelaterade sakkunskap och kompetens.

Åtgärder för varje enskilt avrinningsområde

Programmet genomförs i Skärgårdshavet och i avrinningsområdena till de åar och bäckar som mynnar i havet. Programverksamheten och -åtgärderna riktas till fastlandet av Skärgårdshavets avrinningsområde. Man fåkuserar på belastningskällorna och strävar efter att minska belastningen i varje enskilt avrinningsområde. Målet är att komplettera, tillämpa och sprida kunskapen om vattendragens tillstånd, restaurering och restaureringsmetoder samt att ge rådgivning inom dessa områden.

Verksamheten planeras i vattenområdesgrupper, som tillsätts med utgångspunkt i avrinningsområdena-, och temaspecifika arbetsgrupper där regionala aktörer finns representerade. Alla vattenområdesgrupper har utarbetat utvecklingsprogram för sitt eget område och i dessa anges de målsättningar, prioriteringsområden och verkställighetsmetoder som ska tillämpas inom vattenvården och för användningen av vattendragen. Under verksamhetsperioden 2010–2015 är gruppernas huvuduppgift att genomföra utvecklingsprogrammen. Temagruppernas huvuduppgift är att fördjupa kunskaperna om ärenden som berör det egna verksamhetsfältet och underlätta tillämpningen av de senaste metoderna så att dessa kan tas i bruk.

Publicerad 25-09-2013 kl. 8.18, uppdaterad 18-11-2013 kl. 8.21