Temagrupper

Inom programmet Pro Skärgårdshavet verkar temagrupperna Miljömedvetenhet och miljöfostran och Metoder och teknologi samt samarbetsnätverket för miljöforskning YTY. Temagruppernas huvuduppgift är att fördjupa kunskaperna om ärenden som berör det egna verksamhetsfältet och underlätta tillämpningen av de senaste metoderna så att dessa kan tas i bruk. Grupperna arbetar i växelverkan med vattenområdesgrupperna.

IMG_0692.JPG
Kuva: Kati Javanainen

Temagruppen Miljömedvetenhet och miljöfostran

Temagruppens huvudsakliga uppgift är att förbättra tillgången till information om vattenskyddet, användningen och restaureringen beträffande Skärgårdshavet och dess avrinningsområde samt underlätta tillämpningen av de senaste metoderna så att dessa kan tas i bruk. Man strävar särskilt efter att öka miljömedvetenheten hos de som orsakar belastningar på miljön och de som fattar beslut om miljöbelastningen. Samtidigt vill man öka medborgarnas medvetenhet om sina möjligheter att påverka i frågor om vattendragens tillstånd.

Temagruppen Metoder och teknologi

Gruppen Metoder och teknologi inledde sin verksamhet 2007. Gruppen arbetar både med Pro Skärgårdshavet och systerprogrammet Satavesi i Satakunta. Arbetsgruppen fokuserar på olika tekniska lösningar som förbättrar vattendragens tillstånd. Genom projektarbete försöker gruppen se till att metoderna utvecklas, testas och tas i bruk. Gruppen fungerar också som ett diskussionsforum där man utbyter idéer och erfarenheter inom ramen för sina temaområden.

Samarbetsnätverket för miljöforskning YTY

YTY-gruppen inledde sin verksamhet 2007. Gruppen består av ett omfattande samarbetsnätverk av miljöforskare från Satavesi- och Pro Skärgårdshavet-programmens forskningsgrupper och Sydvästra Finlands samarbetsnätverk för miljöforskning.

YTY-gruppens mål är att förbättra förutsättningarna för forskning och att sprida forskningsrönen. Gruppen strävar bl.a. efter att stödja planeringen av forskningsprojekt, finansieringsansökningar och genomförandet av projekt samt att föra forskningen och företagen närmare varandra. Gruppens verksamhetsform är möten och särskilda seminarier på olika teman.

Publicerad 25-09-2013 kl. 8.51, uppdaterad 25-09-2013 kl. 8.51