Hur kan vi förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd och hur kan vi hantera översvämningar?

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar?

Förslagen till vattenförvaltningsplaner och planer för hantering av översvämningsrisker för perioden 2022–2027 är klara och du kan ge respons på förslagen under tiden 2.11.2020–14.5.2021. Åtgärdsprogrammet för havsförvaltningen bereds för närvarande och samrådsförfarandet inleds 1.2.2021. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras. Målet för hanteringen av översvämningsrisker är att minska riskerna, förebygga och mildra och de skadliga följderna som översvämningarna medför och stödja beredskapen för översvämningar.

Vi har bett medborgare, företag, organisationer och sammanslutningar framföra åsikter om förslagen till planer samt om åtgärdsförslagen som preciserar planerna och andra bakgrundsdokument. I synnerhet vill vi höra åsikter med anknytning till om de planerade åtgärderna är tillräckliga med tanke på målen samt om enskilda åtgärders bedömning och effektivitet.

Hur behandlas responsen och kommentarerna?

NTM-centralerna, samarbetsgrupperna för vattenvården och översvämningsgrupperna går igenom kommentarerna och responsen. De utarbetar sammanfattningar av responsen. Planerna justeras utifrån responsen. I slutet av 2021 godkänner statsrådet vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen, medan jord- och skogsbruksministeriet godkänner planerna för hantering av översvämningsrisker. Vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplanen samt planerna för hantering av översvämningsrisker uppdateras vart sjätte år.

Närmare uppgifter

 
 
 

Så här kan du också påverka:

Viiva (oranssi)

1. Delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #vaikutavesiin Viiva (oranssi)

2. Påverka genom ditt eget agerande Viiva (oranssi)

3. Påverka via samarbetsgrupper Viiva (oranssi)

Påverka genom ditt eget agerande

Även små gärningar kan ha en stor inverkan. Ytterligare information och anvisningar för deltagandet hittar du bl.a. här:

Påverka via samarbetsgrupper och översvämningsgrupper

  • Sprid din åsikt via de regionala samarbetsgrupperna.
  • Man kan vända sig till samarbetsgrupperna med förslag till åtgärder, beslut och planer också mellan perioderna för hörande, när som helst.
  • Mer information om samarbetsgrupperna i din region finns här:
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 5.1.2018 kl. 13.43, uppdaterad 1.2.2021 kl. 7.45