Gå till innehållet

Beredskap för översvämningsrisker

  • Ge respons 2.11.2020–14.5.2021 på förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker: anvisningar finns på denna sida

  • Följ oss på Twitter och i andra sociala medier #vaikutavesiin

 

Ge respons på planerna för hantering av översvämningsrisker

I förslagen till planer ingår önskemål och åtgärder för att förebygga och minska översvämningsriskerna. Åtgärdernas övriga konsekvenser behandlas också.
I planerna för hela avrinningsområdet behandlas bland annat hur man kan förutse översvämningar och varna för dem, samt planeringen av markanvändning och räddningsåtgärder. Dessutom utreds behovet av och möjligheterna att till exempel hålla kvar översvämningsvatten, utveckla regleringen av vattendraget eller genomföra rensningar och invallningar, med beaktande av vattenvårdens mål.


Om vad önskar vi respons?

Vi vill höra åsikter särskilt med anknytning till om det är möjligt att nå målen för hanteringen av översvämningsrisken med de åtgärder som föreslås, samt om åtgärdernas prioritering, genomförbarhet och inverkan på vattenvårdens mål har bedömts korrekt. Du kan också ge respons på enskilda åtgärder samt på grunderna för deras bedömning och konsekvenser.


Förslag till planer för 2022–2027, material och respons

Länkar till sidor med förslagen till planer i PDF-format samt mer information samt bland annat bakgrundsdokument och eventuella tidigare planer:

 

 

 

Respons också till NTM-centralens registratur

Du kan skicka din respons också till NTM-centralens registratur per e-post eller per post, om du inte vill använda tjänsten utlåtande.fi via de direkta länkarna ovan. Skicka responsen till den adress som finns i samrådsdokumentet för det område som din respons gäller. Samrådsdokumenten hittar du på den specifika sidan för varje plan för hantering av översvämningsrisker. Länkarna finns i förteckningen ovan.  

 

 

Hanteringsplaneringen för översvämningsrisker är en ständigt pågående process

Hanteringsplaneringen för översvämningsrisker består av tre faser, som upprepas vart sjätte år. Faserna är:

  1. Preliminär bedömning av översvämningsrisker (mer information)
  2. Lägga översvämningskartor för områden som anses vara betydande (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Hanteringsplaner för översvämningsrisker, som innehåller målsättningar och åtgärder (Sammanfattning av hanteringsplanerna för översvämningsrisker för åren 2016-2021)


Dagvattenöversvämningar, alltså översvämningar från ösregn och snösmältning, är kommunernas ansvar. Se mer på www.ymparisto.fi/hulevesitulvat (på finska).

 

Vaikutavesiin_tulvariskienhallintakaavio_SV
Planeringsfaserna för hantering av översvämningsrisker
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 4.4.2018 kl. 13.24, uppdaterad 2.11.2020 kl. 9.38