Gå till innehållet

Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?

Pressmeddelande 17.10.2018 kl. 10.21

Miljöministeriet och Finlands IUCN-kommitté informerar

Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och fungerande ekosystemtjänster i Finland åren 2017‒2018. Lämna in ditt förslag senast den 3 december!

Finland har i likhet med andra länder i världen förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2020. Syftet med tävlingen om den bästa insatsen för naturen är att lyfta fram påhittiga lösningar och innovationer som stöder uppnåendet av målet såväl i hemlandet som internationellt.

Den bästa insatsen för naturen kan bestå i t.ex. praktiskt naturvårdsarbete, kommunikation, miljöfostran, forskning eller företagsverksamhet. Det är fråga om en enskild gärning eller ett projekt som har slutförts 2017‒2018. Den bästa insatsen för naturen ska fylla åtminstone ett av följande kriterier:

 • Kunskapen om bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden har ökat
 • Belastningen på naturen har minskat
 • Den biologiska mångfaldens tillstånd har förbättrats
 • De funktioner i naturen som gynnar människan har tryggats
 • Den biologiska mångfalden bevaras i allt högre grad tack vare inkluderande planering, informationshantering och ökad handlingsförmåga

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen offentliggör vinnaren i Helsingfors i början av 2019.

Tävlingen avslutas måndagen den 3 december 2018. Kandidater kan endast nomineras via nedanstående Webropol-blankett. Inga bilagor ska lämnas in.

Blankett för att nominera kandidater:

Ge också ditt förslag synlighet i sociala medier med #parasluontoteko

Den bästa insatsen för naturen utses för sjunde gången

Den bästa insatsen för naturen efterlyses nu för sjunde gången. I de tidigare tävlingarna har följande insatser premierats:

 • 2016: utsändas arbete med att sprida väl underbyggd information om vargar för att skingra rädslan för vargar hos barn och unga
 • 2014: insatserna för att skapa snödrivor för saimenvikare, som innebar att hundratals frivilliga tryggade saimenvikarens fortplantning under en snöfattig vinter
 • 2012: tre journalisters aktiva grepp i kommunikationen om biologisk mångfald
 • 2010: Stiftelsen för naturarvet och dess sätt att förvärva gamla skogar och se till att de fridlystes permanent enligt naturvårdslagen
 • 2008: Esbo stadsstyrelses beslut att skydda ett 550 hektar stort område för att fira stadens 550-årsjubileum
 • 2006: hantverkssmedjan vid Helsingfors stads byggnadskontor, som anpassat Nordsjö soptipp och markfyllnadsområde till landskapet på ett kreativt sätt och genom att gynna inhemska arter

International Union for Conservation of Nature, IUCN, är världens äldsta och mest omfattande globala miljöorganisation och miljönätverk. Finländska medlemmar i IUCN är finska staten, som företräds av miljöministeriet, samt Finlands naturskyddsförbund, WWF Finland, Natur och Miljö, Finlands viltcentral, BirdLife Finland och Högholmens djurpark.

Ytterligare information på webben:

Mer information:

Liisa Nikula, specialplanerare, sekreterare för Finlands IUCN-kommitté, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 040 528 84 67, fornamn.efternamn@metsa.fi


Utgivare: