Gå till innehållet

Strategi för skydd av den starkt hotade flodpärlmusslan upprättas

Nyhet 27.3.2019 kl. 17.27
Raakkukuva
Musslan behöver öring eller lax som värddjur för att kunna föröka sig. © Illustrativ: Seppo Leinonen

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska upprätta en skyddsstrategi och ett åtgärdsprogram för den starkt hotade flodpärlmusslan, i folkmun mussla. Arbetet ska bli klart före slutet av året.

I Finland förekommer musslan numera endast i drygt hundra älvar. I många älvar är musslorna på väg att utrotas. De livsmiljöer som är lämpliga för arten har minskat i takt med älvbyggande och rensning av bäckar och som en följd av försämrad vattenkvalitet. Ett livskraftigt musselbestånd är ett tecken på att älven är i gott skick.

Musslan lever endast i vattendrag, och behöver öring eller lax som värddjur för att kunna föröka sig. Merparten av de musselförekomster man känner till i Finland finns numera i norr i Luttos, Kemi älvs och Ijo älvs vattendrag. I södra Finland förekommer arten endast i några älvar, och den har troligen slutat föröka sig naturligt i de flesta sydliga musselälvar. Musselindivider kan dock uthärda länge i försämrade livsmiljöer, eftersom musslan är den mest långlivade djurarten i Finlands natur: den kan bli mer än 200 år gammal.

Musslan är en art som kräver särskilt skydd, och den fridlystes i Finland redan 1955. Globalt och i Finland har den klassificerats som starkt hotad, i Europa som akut hotad.

Musslan har historiskt hotats av pärlfiske och rensning av flottleder. De största hoten i dag är bl.a. produktionen av vattenkraft samt jord- och skogsbruket, vilka dels inverkar på värdfiskarna, dels försämrar vattnets kvalitet och musslans livsmiljö. Även bristen på kunskap innebär en risk för musslan i olika markanvändningsprojekt.

Arbetsgruppens uppgift är att definiera de åtgärder som kunde bevara musslans nuvarande populationer i Finland och förbättra livskraften hos försvagade populationer. På lång sikt är målet att uppnå en gynnsam bevarandestatus för arten. I arbetet ingår att granska de faktorer som hotar artens fortlevnad i olika älvar och att finna möjliga lösningar. I arbetsgruppen ingår myndigheter, forskare, intresseorganisationer och experter. Under arbetets gång hör arbetsgruppen experter från olika sektorer samt intressentgrupper. Avsikten är att strategin och åtgärdsprogrammet ska bli färdiga före utgången av detta år.

”För att musselbeståndet ska vara livskraftigt krävs det omfattande åtgärder, såsom vattenskydd i hela älvarnas avrinningsområde samt återuppbyggnad av lax- och öringsbestånden. Den mångsidiga arbetsgruppen gör det möjligt att finna sådana lösningar och tillvägagångssätt som är bra just med tanke på musslan” säger ordförande för arbetsgruppen Tuula Kurikka från Fortstyrelsens naturtjänster.

Ytterligare information

Tuula Kurikka, chef, Forststyrelsen, tfn 0400 255 212, fornamn.efternamn@metsa.fi

Esko Hyvärinen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0400 143 876, fornamn.o.efternamn@ym.fi


Utgivare: