Våtmarkerna kring Långån

Områdeskod FI0100055
Kommun Raseborg
Areal 46 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista FI0100055.pdf

natura_karjaa_2.gif

Beskrivning av området

Våtmarkerna kring Långån i södra Karis består av myrmarker som översvämmas och av mader längs åstranden, en mosaik av olika myrtyper. Ytterst finns lågstarrmosse och flark-fattigkärr som mot åstranden till övergår i vide-madkärr och sumpskog. Mad-fattigkärren är i synnerhet artrika.

Avloppsvattnet från avloppsreningsverket till ett sjukhus i närheten leds via ett dike ut i Långån. Närsaltsbelastningen från detta avloppsvatten kan emellertid inte skiljas från den diffusa belastningen från omgivningen i åns nedre lopp (t.ex. i Naturaområdet).

I våtmarkerna kring Långån ingår några naturtyper som är sällsynta i Nyland, även om de inte är särskilt representativa. Sådana är bl.a. de översvämmade skogsområdena och sumpskogarna, där olika sälgarter (t.ex. jolster) och björken dominerar. Åstranden är anmärkningsvärt naturlig, våtmarkerna har knappast alls dikats ut. Lillsjön, som räknas till områdeshelheten, har en frodig vegetation, som troligtvis är mycket artrik av naturliga orsaker. Några sällsynta sumpmarksfåglar häckar i området.

Publicerad 29.11.2013 kl. 13.08, uppdaterad 26.11.2013 kl. 15.22