Tulijärvi - Makubergen

Områdeskod FI010010
Kommun Raseborg, Karislojo
Areal 47 ha
Typ av område SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998) FI0100010.pdf

natura_karjaa_5.gif

Beskrivning av området

Tulijärvi-Makubergen ligger på gränsen mellan Karis och Karislojo. I söder finns Makubergsskogen, en gammal lundartad mo med naturlig granskog med murkna träd, som är typiskt för södra Finland samt kargare bergsområden med naturlig tallskog. Det finns rikligt med hassel och gamla lövträd (asp, björk och klibbal) i den gamla granskogen. Den norra delen av området kännetecknas förutom av sjön Tulijärvi, av stora vassar samt av myrmark av typen lövsumpskog. Trädbeståndet i sumpskogen består av täta snår med lågvuxen, naturlig björk, grå- och klibbal, den övriga vegetationen är också mycket typisk för lövsumpskogar (bl.a. kärrbräken, strandklo). Vattenförhållandena i sumpskogen och vassarna är naturliga, några diken från de närliggande åkrarna når området.

Området är litet, men är en relativt god representant för vissa naturtyper. De murkna träden i den naturliga granskogen är särskilt värdefulla, ty ställvis finns här rikligt med förmultnande granar, vilket är ovanligt i nyländska gamla skogar. De stora gamla asparna, som bebos av flygekorrar, gör skogen mycket värdefull, trots att den är liten till arealen. De små och ovanliga naturtyperna käll- och rikkärr är även företrädda i området.

Publicerad 29.11.2013 kl. 14.06, uppdaterad 29.11.2013 kl. 14.06