Torsgårdsskogen

Områdeskod FI0100100
Kommun Sjundeå
Areal 44 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100100.pdf

natura_siuntio_3.gif

Beskrivning av området

Torsgårdsskogen ligger i Sjundeå nordost om Björnträsket. Skogen består av skogsklädda berg och frisk moskog i sluttningarna. Här finns även fuktigare kärrssänkor. Skogen är mogen, åldrande tät granskog, som till sin struktur är naturlig, och med inslag av tall, björk, asp och ställvis även sälg samt grå- och klibbal. Här finns enstaka, verkligt grova aspar, björkar och sälgar. Det finns relativt gott om döda träd, huvudsakligen små- och medelstora granar. Lavbestånden på den talldominerade hällmarken är naturliga.

Skogen är till största del blåbärstyp eller harsyra-blåbärstyp med mindre lundarealer av harsyra-ekorrbärstyp. Grankärren är främst av skogsfräken- eller blåbärstyp, ställvis förekommer ormbunkskärr.

Fågelfaunan är representativ och här påträffas hotade och sällsynta indikatorarter för gammal skog. Detta småskaligt varierande område har också betydelse för landskapet.

Torsgårdsskogen är en enhetlig och ur naturskyddssynpunkt värdefull gammal skog. Naturen berikas av att här finns bäckar, försumpade sänkor, bergsbranter och hällmarker. De gamla ståtliga asparna erbjuder en gynsamm livsmiljö för flygekorren (Pteromys volans), en art i habitatdirektivets bilaga II. Här häckar även fågelarter som ingår i fågeldirektivets bilaga I, nämligen mindre flugsnappare (Ficedula parva) och bivråk (Pernis apivorus). Här förekommer även hotade indikatorarter på gammal skog; den decimerade aspfjädermossan (Neckera pennata), den hänsynskrävande stora asptickan (Phellinus populicola), den sällsynta gräddtickan (Perennipora subacida), björkeldtickan (P. lundellii) och vedtickan (P. viticola).

Publicerad 29-11-2013 kl. 13.06, uppdaterad 27-11-2013 kl. 13.56