Tomasbölebäcken

Områdeskod FI0100096
Kommun Raseborg
Areal 10 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100096.pdf

natura_pohja_4.gif

Beskrivning av området

Det här förslaget till nätet Natura ligger i Pojo, väster om Pojoviken. Naturaområdet omfattar stränderna av Tomasbölebäcken, som rinner från Hemträsket till Tomasböleviken, och Hemträskets östra strand. Här ingår en naturlig, slingrande bäck, lövsumpskogar samt hassel- och strandlundar. Huvuddelen av hassellundarna växer på eller nedanför sluttningarna. Strandlundarna och lövsumpskogen finns längs Tomasbölebäcken.

Jordmånen i den frodiga hassellunden på Hemträskets östra strand växlar från frisk till fuktig. Ställvis finns det stora stenar och stenblock nedanför den sydvästra sluttningen. Trädbeståndet utgörs av gran och asp, buskbeståndet domineras av hassel. Vegetationen i hassellundarna är huvudsakligen av harsyra-ekorrbärstyp.

I lövsumpskogarna längs Tomasbölebäcken kan man se en mosaik av olika ytor beroende på vattenståndsväxlingar. Vegetationen domineras av missne, svärdslilja och älggräs. Trädbeståndet domineras av klibbal med inslag av björk, asp och gran. Häggen dominerar i buskskiktet, missne och svärdslilja och ställvis även älggräs i fältskiktet.

Här förekommer sällsynta och hotade djur- och växtarter. Helheten har också betydelse för landskapet.

Tomasbölebäcken är till sina naturtyper och sin artsammansättning rik och värdefull. Här finns tre av naturtyperna, två däggdjur och en mossart i habitatdirektivet samt en krävande lund- och mossflora.

I de gran- eller aspdominerade lundarna växer det flera hundratal välmående och stora hasselbuskar. Till lundfloran hör även skogstry, olvon, vårärt och unerviol. Den fridlysta vätterosen är riklig. Den hotade och särskilt skyddskrävande arten stenporlav (Porella cordaena) växer på bergsbranterna i hassellunden. I lunden är trädbeståndet, vegetationen och vattenförhållandena opåverkade. Trädarterna är många och träden av olika åldrar, det finns även relativt mycket murkna träd. Det finns rikligt med stora asparoch här finns två flygekorrerevir (Pteromys volans). I lundarna häckar gråspett (Picus canus) och den regionalt sårbara stjärtmesen (Aegithalos caudatus), båda arter i fågeldirektivets bilaga I. I lunden längs bäcken växer ståtliga klibbalar, glasbjörkar, hägg och hassel. I fältskiktet ingår bl a älggräs, majbräken och skogsfräken.

Vid bäckutloppet i Hemträsket finns en verkligt representativ skogs-madkärr i naturtillstånd. Klibbalen dominerar trädskiktet och häggen buskskiktet. Tuvbildningen är tydlig.  På  fuktiga platser växer missne, svärdslilja och majbräken. Missnen bildar ställvis enhetliga bestånd. På torrare platser växer mest älggräs och dessutom svärdslilja och andra madkärrsväxter. Här finns gott om lågor. Här häckar den decimerade arten mindre hackspett (Dendrocopos minor) och kattuggla (Stix aluco). I klibbals-madkärret på båda sidor av bäcken väster om Tomasböleviken finns typisk madkärrsvegetation, men inte några stora träd. Det finns ytterst få naturliga klibbals-madkärr i Nyland.


Den grunda och breda Tomasbölebäcken mellan Hemträsket och Tomasböleviken är till största del en naturligt slingrande bäck, som kantas av lundar och lövsumpskogar. Trädbeståndet, vegetationen och vattenhushållningen är till största del i naturtillstånd. På rötter och stenar längs bäckstranden växer en bladmosseart som ingår i habitatdirektivet, hårklomossan (Dichelyma capillaceum). Arten är fridlyst i Finland, ytterst hotad och särskilt skyddad. Endast ett tiotal ståndorter är kända från Finland. Kring bäcken lever även habitatdirektivarten utter (Lutra lutra) och den vid sydkusten sällsynta bäckvattenmätaren (Gerris najas). Strömstaren (Cinclus cinclus) övervintrar vid bäcken.

Publicerad 29.11.2013 kl. 13.08, uppdaterad 26.11.2013 kl. 15.18