Tapelsåsen - Lindöviken - Heimlax

Områdeskod FI0100002
Kommun Raseborg
Areal 516 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100002.pdf

natura_tammisaari_7.gif

Beskrivning av området

Området består av sju delområden som representerar tre olika typer. Hemiboreala ädellövskogar och lundar, som det förekommer sparsamt av i Nyland, finns på Knopön, Framnäs och Flatholmen. Tapelåsen och Sattala malmens åsryggar hör till den andra Salpausselkäåsen och här finns goda exempel på stenrös fornstränder Den tredje typen utgörs av de viktiga sjöfågelrika havsvikarna Lindöviken och Heimlax. Naturtyperna boreala lundar och naturliga, hemiboreala ädellövskogar finns i lundskyddsområdet på Knopö och i skyddsormådena på Framnäs ochFlatholmen. På Knopö växer alm (Ulmus glabra), ek (Querqus robur), lind (Tilia cordata) och myskmadra (Galium odoratum).

Mindre hackspetten (Denrocopos minor) häckar på ön. På Framnäs skyddsområde finns det värdefulla hassel‑eklundar samt klibbala‑ och ormbunkslundar. Här växer bl.a.gökärt (Lathyrus linifolius) och svartkämpar (Corydalis intermedia) samt flere hotade moss‑ och svamparter.  Flatholmen är en låg, sandig holmen med grunda stränder samt  frodig och växlande vegetation. Här växer tandort (Dentaria bulbifera),  gulsippa (Anemone ranunculoides) och storrams (Polygonatum multiflorum) samt det lokalt utrotningshotade darrgräset (Briza media).

Ca 6 ha av Flatholmen är betesmark och denna del har klassificerats som en värdefull vårdbiotop av landskapsintresse. Holmen och de närliggande vattnena är också en viktig samlingsplats för grågässen (Anser anser), som mest har här iakttagits 500-700 fåglar.

Åsnaturen representeras av Tapelåsen och Sattala malmens åsryggar. Vegetationen i skogarna är för det mesta vanlig moskog av typen VT-CT  . Dessa områden är viktiga på grund av sin geologi och geomorfologi. Här finns flere fina fornminnesstränder.

Naturskyddsområdet Lindöviken och Heimlax är värdefulla fågelområden. Lindöviken är en viktig samlingsplats för knipor (Bucephala clangula), dykänder (Aythya sp.) och salskrakar (Mergus albellus) speciellt under höstflyttningen och ruggningen. Antalet vilande fåglar är betydande också på riksnivå. Heimlax är av betydelse som matplats för gäss och svanar

Publicerad 29.11.2013 kl. 13.08, uppdaterad 26.11.2013 kl. 15.10