Svinberget - Lagerholmen

Områdeskod FI0100054
Kommun Raseborg
Areal 56 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista FI0100054.pdf

natura_tammisaari_5.gif

Beskrivning av området

Svinberget-Lagerholmen ligger i nordvästra Ekenäs och representerar nyländsk kustnatur. Området består av ön Lagerholmen och Svinberget på fastlandet. På Lagerholmen finns en fin almdominerad, naturlig ädellövskog. Naturen på Svinberget karaktäriseras av lundar nedanför bergsbranterna och i sluttningarna, gammal bergstallskog med torrfuror och en orörd glosjö. En grund, vassbevuxen flada mellan Svinberget och Lagerholmen ingår också i förslaget till Natura. På Svinbergets högsta krön finns ett forntida gravkummel.

Inom detta Naturaområde finns det naturtyper som är sällsynta i Nyland och i hela landet. Ädellövskogen på Lagerholmen domineras av alm, men dessutom växer där gamla ekar och lite lönnar.  Lundvegetationen är mycket representativ. Rådalssjön öster om Svinberget är en naturlig glosjö med klart vatten, sjön har kontakt med havet under högvatten. Även vegetationen är typisk. Sjöstränderna är obebyggda, vilket är ovanligt för nyländska förhållanden.  Inom Naturaområdet förekommer även nästan naturliga skogar samt fina sluttningslundar med relativt mycket alm. Förutom naturskogen finns det kalkgynnade örter på berget

Publicerad 29.11.2013 kl. 13.08, uppdaterad 26.11.2013 kl. 15.31