Svarvarsmossen

Områdeskod FI0100009
Kommun Raseborg, Ingå
Areal 60 ha
Typ av område SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (2.6.2005) FI0100009.pdf

natura_inkoo_7.gif

Beskrivning av området

Svarvarsmossen har bibehållits i naturligt tillstånd. Det är en outdikad blandmyr av åtminstone åtta olika myrtyper. Området karaktäriseras av Salpausselkäs källflöden.

Svarvarsmossen är långsmal och relativt liten, men är en mosaik av många olika trädbevuxna myrtyper. I kanterna finns det mesotrofa gran- eller klibbalskärr, mittpartierna är huvudsakligen ris-tallmosse som domineras av getpors. Det finns källor i kärren, vilket indikeras av bl.a. bäckbräsma (Cardamine amara) och kärrfibbla (Crepis paludosa). Mossen lämpar sig utmärkt för undervisning eftersom den är lätt att nå och mycket variationsrik
Publicerad 29.11.2013 kl. 13.13, uppdaterad 22.11.2013 kl. 12.17