Gå till innehållet

Skog vid Nörrträsk

Kod FI0800152
Kommun Vörå
Areal 20,9 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Området ligger öster och sydöst om Nörrträsk på några kilometers avstånd från havsstranden. Genom området går en väg som delar den boreala naturskogen i en frisk grandominerad östlig del och en frisk gran-talldominerad nordlig del. Trädbeståndet är fullvuxet och blandas med grova aspar och björkar samt stående döda träd och lågor. Vid stranden av sjön finns det ett rantasuo, av vilket en del består av fattigmyrslikande fuscum-tallmosse och en del av fuscum-tallmosse som övergår i ris-tallmosse och motallkärr. Söder om vägen finns det fina skogskärrssänkor med karaktär av mad som domineras av gräs och hö. Trädbeståndet i sänkorna utgörs av björk, al och vide.

Den boreala naturskogen i området är en av de sista bevarade mogna skogarna i en region som i övrigt domineras av kalhyggen och plantbestånd. Delen söder om vägen hör till skyddsprogrammet för gamla skogar. Området hotas av skogsbruksåtgärder och randeffekter av dessa.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer

En del av området hör till skyddsprogrammet för gamla skogar.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten eller fredas som skyddsområde på privat mark.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 0,1
Västlig taiga 14,6
Skogbevuxen myr 2,9
Publicerad 16.10.2019 kl. 11.27, uppdaterad 16.10.2019 kl. 11.27

Ämne: