Sjöplatån i Pojo-Kisko

Områdeskod FI0100029
Kommun Raseborg, Kisko
Areal 1038 ha
Typ av område SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998) FI0100029.pdf

natura_pohja_2.gif

Beskrivning av området

Ett för södra Finland ovanligt träsk- och sjölandskap i en karg vattendelartrakt. Skogarna är skötta ekonomiskogar, men nära sjöarna finns det fortfarande naturliga skogsområden.  Bergrunden är huvudsakligen skifferaktig och topografin är mycket varierande. Jordmånen är ojämn bottenmorän, det finns rikligt med blottade bergsytor. De allra flesta av de många små sjöarna är karga, medan Torrsjön representerar en näringsrikare sjötyp. I Naturaområdet ingår också ett par större torvmarker, som bildats av igenvuxna sjöar, och en liten lund.

Natura2000_pohjanjakiskon.jpg

Sjöplatån är ett gott exempel på karga, små sjöar i södra Finland. Sjöplatån i Pojo anses behöva specialskydd enligt miljöministeriets arbetsgrupp för specialskydd av vattendrag . Bland sjöarna finns det små dystrofa träsk och medelstora sjöar med klart vatten. Vattnet i Iso-Simi är speciellt klart, näringsfattingt och i viss mån försurat. Vattenkvaliteten är utmärkt enligt bruksklassificeringen av sötvatten. Den lokalt hotade strandprylen (Littorella uniflora) växer i Iso-Simi och på stränderna förekommer bl.a. svinrot (Scorzonera humilis). Horsmajärvi är likaså en klarvattenssjö med utmärkt vattenkvalitet. De flesta småsjör är karga och artfattiga av typen notblomster och gul näckros. Torrsjön är exempel på en näringsrikare, grund, dystrof och delvis igenvuxen fräkensjö med torvbotten. Här växer den loklat hotade kärrullen (Eriophorum gracile). Torrsjön bildar tillsammans med den relativt näringsrika storstarrkärret Lassilakärret en art- och naturtypsrik helhet.

En annan viktig torvmark är Kiimasuo som ligger i Ekenäs. Mossen, en igenvuxen vattenyta, är ett trädlöst fattigkärr, som omges av ristallkärr och stora arealer lågstarrmosse samt av starr-fattigkärr. Hela området har drag av ödemark och har bibehållits nästan helt i naturligt tillstånd. Det är av betydelse för många sällsynta och hotade arter. Området är ett av de få ställen i Nyland där smålommen (Gavia stellata) häckar. Likaså häckar här storlom (Gavia arctica), svarthakedopping (Podiceps auritus), sångsvan (Cygnus cygnus), trana (Grus grus), berguv (Bubo bubo), sparvuggla (Glaucidium passerinum), fiskgjuse (Pandion haliaeetus). Bland däggdjuren kan nämnas uttern (Lutra lutra).

Publicerad 29.11.2013 kl. 13.08, uppdaterad 26.11.2013 kl. 15.41