Gå till innehållet

Ristimossen

Kod FI1000029
Kommun Kronoby, Karleby
Areal 272 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Iso Ristineva och Pikku Ristineva är två helt separata karga aapamyrar, av vilka den ena är fast sammankopplad med ett högmosseområde. Sänkorna är unga och dåligt utvecklade. Laggarna är helt utdikade men de mittersta delarna är fortfarande i naturligt tillstånd. I området finns det flera små, karga skogsholmar där största delen av trädbeståndet har avverkats. En liten damm, Ristilampi, med synnerligen klart vatten finns också i området. Floran inkluderar arter som är vanliga i karga områden, bl.a. kråkbär och tuvull.

I området finns det aapamyr och högmosse i naturligt tillstånd. De många små skogsholmarna i området och den lilla sjön med klart vatten, som bevarats i naturligt tillstånd, skapar variation i myrlandskapet.

3.3 Övriga viktiga arter: vitag och finnmyrten är sällsynta växter. De mittersta delarna av aapamyrarna är i naturligt tillstånd, men kanterna har utdikats, liksom största delen av den ursprungliga helheten. Ändå har dikeskanterna torrlagts och förändrats i synnerligen liten skala. De tätast utdikade delarna har torkat ut snabbare och trädbeståndet har ökat avsevärt.

Vattenförsörjningen i högmossedelen fungerar med undantag för laggarna. Dikena har emellertid ingen betydelse på myrsidan, eftersom de omgivande markområdena är karga.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Området ingår i det riksomfattande programmet för myrskydd. Skyddet av området genomförs med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 0,964
Aktiva högmossar 20,8
Aapamyrar 239
Skogbevuxen myr 92,1

 

 

Publicerad 25.9.2019 kl. 12.43, uppdaterad 25.9.2019 kl. 12.42

Ämne: