Gå till innehållet

Risnäsmossen

Kod FI0800020
Kommun Närpes
Areal 727 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Risnäsmossen är en platt och koncentrisk ombrogen högmosse som tillhör Södra Finlands ombrogena högmossar. Den består av två separata områden, av vilka Risnäsmossen har en otydligare högmossestruktur än Östra Risnäsmossen. Den västra delen av kärrområdet domineras av den fågelrika myrtjärnen Risnästräsket. De viktigaste mosstyperna i Risnäsmossen är lågstarrmosse och fuscumtallmosse.

Vid tjärnens strand finns det för sin del starr-fattigkärr och lågstarrmosse. Östra R. består av fuscum-tallmosse och myr. Vid områdets kanter finns det ris-tallmosse och fuscum-tallmosse. En del av utdikningarna har lett till en allvarlig uttorkning av området, men vid Risnäsmossens nordvästra kant och vid Östra Risnäsmossens östra kant finns det dock tallmyr i naturligt tillstånd trots utdikningarna. I anslutning till Östra Risnäsmossen finns det några betydande objekt med gammal barrträdsblandskog av blåbärstyp där man kan hitta asp, björk, lågor och stubbar.

Området har ett rikt häckfågelbestånd och i den omgivande skogen finns det flygekorre. Risnäsmossen är en mosse av riksintresse i synnerhet tack vare det mångsidiga fågelbeståndet. I området förekommer även flygekorre.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området.

Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk. Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  •  tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Objekt i programmet för myrskydd.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Pinta-ala, ha

Aktiva högmossar 696
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 2,37
Västlig taiga 29
Skogbevuxen myr 115

 Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Ptermys volans

 

Publicerad 8.10.2019 kl. 12.48, uppdaterad 8.10.2019 kl. 12.48

Ämne: