Gå till innehållet

Paljakanneva-Åkantmossen

Kod FI0800025
Kommun Kauhava, Vörå, Nykarleby
Areal 1218 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Paljakanneva-Åkantmossen är ett mångsidigt myrområde som består av delar av aktiv högmosse och aapamyr. I norr finns det koncentrisk högmosse och excentrisk högmosse, i den södra delen huvudsakligen karg österbottnisk aapamyr. De många öarna av moskog, där det ställvis växer gammal naturskog, gör områdets struktur mångsidigare. Myrtyperna är fuscum-tallmosse, lågstarr höljemosse, klotstarrs-tallkärr samt fuscum-dominerat klotstarrs-tallkärr.

Vid områdets södra kant finns det en hög, landskapsmässigt betydelsefull klippa som reser sig rakt upp ur mossen. Där växer det gles tallskog. Också i mossens mittersta del finns det klipphällar där trädbeståndet består av ståtlig växande eller mogen tallskog. I skogsdungen söder om Åkanträsket förekommer även i stor utsträckning växande, björkdominerad blandskog.

I den del av området som är belägen längst västerut (Sandvågorna) finns imponerande skogsklädda sanddyner samt moränkullar med stenbumlingar och stenjord. Skogarna är till största delen karga och talldominerade. Vid den södra kanten finns det dock även barrträdsblandskog i tämligen naturligt tillstånd där det också växer mycket asp.

Komplex av riksintresse bestående av aktiv högmosse och aapamyr. Området har betydelse även för skyddet av den boreala skogsnaturen. De representativa skogsklädda dynerna vid områdets västra kant ökar mångfalden i området. Tallmyrarna vid kanten har utdikats. Åkerskiftena som röjts i mossen försämrar områdets enhetlighet.

Skyddsmål

Alla naturtyper som nämns i tabell 3.1 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • naturtypens kvalitet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Största delen av området ingår i programmet för myrskydd. Sandvågorna har reserverats som skyddsområde (SU-1) i regionplanen.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen, eller fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägarna.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Aktiva högmossar 520
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 1
Aapamyrar 310
Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 10
Västlig taiga 50
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 2
Skogbevuxen myr 340
Publicerad 16.10.2019 kl. 11.13, uppdaterad 16.10.2019 kl. 11.28

Ämne: