Gå till innehållet

Orrmossliden

Kod FI0800084
Kommun Närpes
Areal 26 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

I den flacka sluttningen som vetter mot väster finns ett relativt stort lundområde som försörjs av sipprande källvatten. Växtligheten består huvudsakligen av lundkärr, i den nordöstra delen källkärr samt delvis frisk OMaT-lund. Trädbeståndet består av bastant gran-lövträdsblandskog som ställvis gallrats. Krävande arter är tibast, skogstry, måbär, svart vinbär, strutbräken, storgröe, trolldruva, myskmåra, springkorn, skogsnarv och flenört. På de grova asparna i områdets västra del växer det bl.a. aspgelélav. I artbeståndet ingår även lackticka och vindlad klockmurkla.

Relativt omfattande representativt lundkärrsområde med sipprande källor. Har även betydelse med tanke på skyddet av utrotningshotade arter. De diken som grävts i området torkar ut lunden. En restaureringsplan har utarbetats för området.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Objekt i lundskyddsprogrammet. SL-1-område i regionplanen.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen, eller fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägarna.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Västlig taiga 2,5
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 11,8
Skogbevuxen myr 0,3
Publicerad 8.10.2019 kl. 11.29, uppdaterad 8.10.2019 kl. 11.29

Ämne: