Noux

Områdeskod FI0100040
Kommun Vichtis, Esbo, Kyrkslätt
Areal 5 643 ha
 Typ av område SCI och SPA

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (2.6.2005) FI0100040.pdf

natura_kirkkonummi_7.gif

Beskrivning av området

Noux ligger i gränstrakterna av kommunerna Kyrkslätt, Esbo och Vichtis, mindre än 40 km från huvudstadsregionens urbana områden. Området är avgränsat som ett mer än femtusen ha stort kärnområde och några mindre, separata delområden.

Geologiskt karakteriseras området av sin arkeiska urbergsgrund genombruten av talrika förkastningsdalar, bergsbranter och rundhällar. Höjden över havet varierar mellan 27 och 114 m. I dalbottnarna ligger ett stort antal små myrar och sjöar.

Området fungerar som vattendelare för tre smärre vattendrag som rinner ut i Finska viken och är praktisk taget självförsörjande när det gäller vatten. Mer än 90 små eller smärre sjöar hör helt eller delvis till Noux-området. De är dels myrkantade humushaltiga oligo-dystrofa tjärnar, dels bergskantade, karga, klara oligotrofa sjöar. Sjöarna förenas av smärre bäckar med låg vattenföring. Den viktigaste av dessa är Myllypuro som rinner längs förkastningsdalen i centrum av området.

Naturen domineras av olika typer av barrskog: torra bergstallskogar och friska granskogar. Den söndriga berggrunden gör växtligheten skiftande och mosaikartad. I förkastningsdalarnas bottnar ligger skogbevuxna myrar, dominerade av gran eller tall med inslag av björk och klibbal. Längs bäckarna finns svämmyrar. De frodigaste, mest variationsrika skogarna växer på förkastningsdalarnas sluttningar och bottnar och har rika inslag av asp och ställvis också av lind och lönn. Bergsväxtligheten varierar mellan torra solstekta lavklädda bergsknallar till skuggiga fuktiga mossbranter. I bäckdalarna finns ställvis gamla ängar med traditionell kulturgynnad växtlighet.

Området är numera helt obebott. I dalarna finns några övergivna, småningom igenväxande småbruk. Här finns också enklaver med enstaka funktionella småbruk och sommarstugeområden. De äldsta boplatserna härstammar från stenåldern. Nästan alla skogar och myrar användes för skogsbruk ända fram till 1990-talet.

Landskapet domineras av den branta topografin med utsiktspunkter, vidsträckta, men omväxlande och svårframkomliga skogar och oräkneliga små sjöar.

Tack vare de ståtliga landskapen och huvudstadsregionens närhet har Noux redan länge varit ett omtyckt friluftsområde. Kommunerna har ända sedan 1940-talet haft friluftsområden och stugor här, och bär- och svampplockning är mycket populärt.

Noux är det största, viktigaste och mest enhetliga skyddsområdet för västlig taiganatur i sydligaste Finland. Områdets skogar har i stor utsträckning utnyttjats ekonomiskt under långa tider, men här finns också naturskog och betydelsen som skogsskyddsområde kommer att öka då den naturliga successionen får fortgå efter fredningen. Forststyrelsen har påbörjat arbetet med att restaurera skogens naturtillstånd genom bränning av små arealer ekonomiskog.

I Noux lever sammanlagt ett femtiotal växt- och djurarter hotade i Finland och över trettio arter som upptas på EU:s habitat- och fågeldirektiv. Största delen är naturligtvis skogsarter. Förutom att här finns många olika arter uppträder en del av dessa ovanligt rikligt i Noux. Bestånden av t.ex. skogshönsfåglar och flygekorrar är stora för nyländska förhållanden.

Publicerad 29.11.2013 kl. 13.03, uppdaterad 28.11.2013 kl. 15.49