Gå till innehållet

Norrskogens myrområden

Kod FI0800022
Kommun Vörå
Areal 95 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Unga sankmarker på landhöjningskusten. Kärrtyperna varierar från ris-tallmosse och starr-tallmyr till främst mad-fattigkärr, starr-skogskärr samt örtrikt skogskärr och gräskärr. Ett typiskt exempel på unga sankmarker på landhöjningskusten.

Skyddsmål

Alla naturtyper som nämns i tabell 3.1 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • naturtypens kvalitet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Objekt i programmet för myrskydd.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen eller fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägaren.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 1
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 15,7
Västlig taiga 7,3
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 0,7
Skogbevuxen myr 30,6

Naturtyper som enligt beslutet har uteslutits

Namn
Aktiva högmossar
Publicerad 17.10.2019 kl. 10.55, uppdaterad 17.10.2019 kl. 10.54

Ämne: