Gå till innehållet

Norrmossen

Kod FI0800023
Kommun Vörå
Areal 199 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Norrmossens centrum består av lågstarr höljemosse. Tallmyrarna som omger centrumet består av fuscumtallmyr, Ledum-dominerad ris-tallmosse samt tuvulls-tallmosse. Största delen av kärret har undgått utdikning. I skogsdungarna och områdena med tallmyr har de största träden fällts. Mossens yttersta delar är karga.

Mossen har ett ytterst mångsidigt häckfågelbestånd. Norrmossen är en aapamyr av riksintresse där ett mångsidigt fågelbestånd häckar och rastar.

Skyddsmål

Alla naturtyper som nämns i tabell 3.1 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Objekt i programmet för myrskydd.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Aktiva högmossar 48
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 1,5
Rikkärr 0,6
Aapamyrar 96
Västlig taiga 2
Skogbevuxen myr 83
Publicerad 17.10.2019 kl. 10.41, uppdaterad 17.10.2019 kl. 10.41

Ämne: