Gå till innehållet

Mesmossen

Kod FI0800044
Kommun Nykarleby
Areal 675 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Mesmossen tillhör högmossarna vid Bottniska vikens kust. Den är en enhetlig aktiv högmosse där den dominerande myrtypen är lågstarrmosse. I den norra delen finns det även aapamyr. Andra myrtyper som förekommer är tuvulls-tallmosse, fuscum-tallmosse och ris-tallmosse. Kanterna har delvis torkat ut och tagits över av skog. Mossen omges av ekonomiskog. På udden i den nordvästra delen växer det en vacker talldunge på en klipphäll.

Blekmossen-Svartholmsmossen är en aktiv högmossehelhet som består av koncentriska och excentriska delar. På landtungan som sträcker sig söderifrån mot mitten av mossen finns det talldungar på klipphällen som ställvis är synnerligen orörda. Lumpbacken, som är belägen vid Svartholmsmossens östra kant, består huvudsakligen av frisk barr-lövblandskog i någorlunda naturligt tillstånd där det finns rikligt med också grova aspar. Den nordligaste kända förekomsten av aspgelélav i närheten av kusten.

Ett par aktiva högmossar av riksintresse intill riksväg 8. De utdikade tallmyrarna vid kanterna ska restaureras.

Skyddsmål

Alla naturtyper som nämns i tabell 3.1 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Mesmossen och Blekmossen-Svartholmsmossen ingår i programmet för myrskydd. Lumpbacken ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen, eller fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägarna.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 0,7
Aktiva högmossar 501
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 0,4
Aapamyrar 46
Västlig taiga 21
Skogbevuxen myr 134

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans
Publicerad 17.10.2019 kl. 11.09, uppdaterad 17.10.2019 kl. 11.09

Ämne: