Medvastö - Stormossen

Områdeskod FI0100024
Kommun Kyrkslätt
Areal 821 ha
Typ av område SCI och SPA

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100024.pdf

natura_kirkkonummi_5.gif

Beskrivning av området

Förslaget till Natura 2000 ligger vid havet i norra Kyrkslätt. Det består av fem delområden. Helheten innehåller flera olika naturtyper och är därför mycket representativ och mångsidig.

I området ingår två lundar på norra stranden av Långviken, Norra Fladet-Kalvholmens våtmarks- och lundområde, Smedjeviken (havsvik) samt området Fladet-Stormossen-Bollberget som innefattar igenväxande havsvikar, lundar, gammal skog, högmossar och berg.

Tack vare variationsrikedomen är området en mycket betydande naturhelhet. Flera av delarna har klassificerats som värdefulla på riksnivå i olika nationella skyddsprogram. Här förekommer också många naturtyper som ingår i habitatdirektivet och arter som ingår i fågeldirektivet.

Vid havsstränderna växer representativa ek- och lindlundar som ännu präglas av bete. Här finns också vanliga grandominerade lundar. Lundarna och Brännmossens gammelskog är viktiga för flera sällsynta sporväxter och fågelarter. Här lever också den hotade flygekorren. Skogen på Brännmossen är av boreal naturskogstyp.

Fågelfaunan är rik tack vare habitatvariationen. Förutom olika typer av skog, myr och berg finns här eutrofa havsvikar, viktiga som häckningsplatser för sjö- och våtmarksfåglar, samt som rastplatser under flyttningstiden.

Stormossen är en högmosse i naturtillstånd. Den omges av bergsområden med karga, delvis kala bergytor där bl.a. den hotade trädlärkan häckar. Bergssluttningen sydväst om Stenkallsåkern avviker tack vare sin artrika mesotrofa klippängsvegetation från de övriga bergsområdena.

I bergssänkorna finns små tallmyrar och grankärr, av vilka en del bevarats i naturtillstånd. Skogarna på bergsområdet är rätt hårt brukade, men bildar en viktig skyddszon kring Stormossen.
Publicerad 29.11.2013 kl. 13.13, uppdaterad 22.11.2013 kl. 13.55