Läppträsket

Områdeskod FI0100011
Kommun Raseborg
Areal 199 ha
Typ av område SCI och SPA

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100011.pdf

natura_karjaa_3.gif

Beskrivning av området

Läppträsket, en liten sjö söder om Karis centrum, som är omgiven av åkrar och har ett litet tillrinningsområde. Sjöbottnen täcks i huvudsak av dy och i viss mån av lera från åkrarna. Vegetationen är frodig och växtbältena vidsträckta. I vassbältet dominerar vassen, men vid sidan av den förekommer det relativt mycket bredkaveldun. Sjön är av värde både på grund av vegetationen och de fåglar som häckar i den. Den är också en viktig rastplats för flyttande fåglar.

Läppträsket är en liten, näringsrik sjö omgiven av åkrar och med ett stort antal häckande fågelarter. Sjöfågelarterna uppgår till 15 och antalet par till ca 180.  Det förekommer sammanlagt ca 160 fågelarter, varav ca 100 häckande, i och kring sjön.

Fyra olika doppingarter (Podiceps sp.) har häckat i sjön och sothönspopulationen är stor. Sjön är också häckningsplats för många måsar, tärnor och vadare. Vidare finns här en skrattmåskoloni och av de mer sällsynta fågelarterna kan nämnas brun kärrhök, vattenrall och kornknarren. Sjön är en viktig rastplats för tusentals sjöfåglar under flyttningen.

Sjön är också viktig på grund av sin flora. I ängs- och vattenvegetationen ingår 122 kärlväxter och den viktigaste av dem är spädnajas (Najas tenuissima), en hotad art i Finland. Arten hör till de mest sällsynta vattenväxterna i Finland och i hela världen. Läppträsket är den västligste växtplatsen och troligtvis den viktigaste i Finland. Förutom i Finland har arten iakttagits på några orter i Ryssland. Korsandmaten (Lemna trisulca) och slokstarren (Carex pseudocyperus) är exempel på andra sällsynta arter som är indikatorer på eutrofi. Det finns många arter av nate i sjön. Sjön är till sin naturtyp naturligt eutrof, en typ som är sällsynt i södra Finland.
Publicerad 29.11.2013 kl. 13.07, uppdaterad 26.11.2013 kl. 15.58