Lähdeneva

Koodi FI1000036
Kommun Karleby, Brahestad
Areal 246 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Lähdeneva är en sank, representativ österbottnisk aapamyr vars centrala delar består av örtrikt flarkfattigkärr med strängar av papillosum-fattigkärr samt starr-fattigkärr och papillosum-fattigkärr. I den sydvästra delen finns det mesotroft flark-fattigkärr och där ligger även dammen Louelampi, som har ett representativt fågelbestånd. På myren finns det på många ställen långa sandåsar och karga holmar. Helheten sluttar tydligt mot väst och sydväst, där utdikningarna har torkat ut gungflyet. Växtbeståndet inkluderar många regionalt utrotningshotade arter såsom myggblomster, dytåg, ängsnycklar och kärrull.

Lähdeneva är en ytterst betydelsefull fågelmyr där bl.a. svan, smalnäbbad simsnäppa, brushane och flera tranpar häckar.

Området är mycket värdefullt med tanke på både fågelbeståndet och växtligheten. Där finns en av de viktigaste fågelmyrarna i Mellersta Österbotten.

Lähdeneva är en representativ aapamyr i naturligt tillstånd. Området är även ett förekomstområde för
vildren. 3.3 Övriga viktiga arter: Dytåg, vitstarr, ängsnycklar, myggblomster, kärrull och finsk näckros är regionalt utrotningshotade växter.De västra och sydvästra delarna av Lähdeneva har i viss utsträckning torrlagts på grund av utdikningar. Louelampi torde bevaras i någorlunda naturligt tillstånd, förutsatt att inga fler utdikningar genomförs.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Området ingår i kompletteringen av basprogrammet för myrskydd. Skyddet av området genomförs med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 3
Aapamyrar 224
Skogbevuxen myr 87

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

sädgås Anser fabalis
jorduggla Asio flammeus
sångsvan Cygnus cygnus
trana Grus grus
smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
brushane Philomachus pugnax
tretåspett Picoides tridactylus
ljungpipare Pluvialis apricaria
grönbena Tringa glareola

 

Publicerad 25-09-2019 kl. 11.21, uppdaterad 25-09-2019 kl. 11.11

Ämne: