Gå till innehållet

Lågpelt

Kod FI0800086
Kommun Vörå
Areal 21 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

En lund på en klippsluttning som gränsar till åkrar och följer klippområdets slingrande västra sluttning. Området är en forntida strand där det finns rikligt med forngravar. Växtligheten består huvudsakligen av relativt öppen frisk lund, i sänkan i den södra delen av våt ormbunkslund som domineras av strutbräken och majbräken. Trädbeståndet utgörs av gran, asp, björk, gråal och hägg. Krävande arter är tibast, skogstry, måbär, svart vinbär, lundelm, trolldruva, stor blåklocka, myskmåra, stinknäva och flenört. I områdets västra del finns det även MT-blandskog uppblandad med rikligt med tall. Området omfattar också en del av en klipptalldunge i naturligt tillstånd. Flygekorre förekommer i området.

Objekt för skydd av bergfotslund och skogsnatur. Boplats för flygekorre.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer

Den södra delen ingår i lundskyddsprogrammet samt som SL-1-område i regionplanen.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Anskaffas till staten och fredas som naturskyddsområde.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Västlig taiga 5,4
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 7,6

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans
Publicerad 17.10.2019 kl. 10.11, uppdaterad 17.10.2019 kl. 10.11

Ämne: