Gå till innehållet

Kalapää träsk

Kod FI0800066
Kommun Vörå
Areal 102 ha
Områdestyp SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Kalapää träsk är en lång och smal sjö uppströms i en bifåra som rinner ut i Kimo å. Den östra stranden är tämligen brant och består ställvis av klippor, medan den västra stranden är anmärkningsvärt låglänt. Vegetationszonerna, i synnerhet vassbältet, är omfattande. Den dominerande arten är sjöfräken. Arter som kräver rikligt med näring saknas i vegetationen. Det rikliga beståndet av kransalger är speciellt. Det måttliga sjöfågelbeståndet är kännetecknande för det mycket mångsidiga fågelbeståndet. Det finns också mycket fisk i sjön.

Fågelskyddsobjekt av nationellt värde. Fågelarterna som markerats med koden D i punkt 3.3 är arter av lokal betydelse.

Skyddsmål

Alla arter som nämns i tabell 3.2 på informationsblanketten (med undantag av arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller arterna och deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • tillståndet i området vad gäller arterna och deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • livsmiljöns kvalitet för en art eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Ingår i programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar och har i landskapsplanen reserverats som naturskyddsområde SL3.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Fredas som naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsbestämmelser som avtalas med ägarna.

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

pärluggla Aegolius funereus
brunand Aythya ferina
vigg Aythya fuligula
järpe Bonasa bonasia
brun kärrhök Circus aeruginosus
sångsvan Cygnus cygnus
videsparv Emberiza rustica
lärkfalk Falco subbuteo
smålom Gavia stellata
trana Grus grus
dvärgmås Larus minutus
skrattmås Larus ridibundus
salskrake Mergus albellus
gulärla Motacilla flava
fiskgjuse Pandion haliaetus
svarthakedopping Podiceps auritus
gråhakedopping Podiceps grisegena
fisktärna Sterna hirundo
grönbena Tringa glareola
Publicerad 17.10.2019 kl. 10.28, uppdaterad 17.10.2019 kl. 10.28

Ämne: