Harpar Storträsket och Lillträsket

Områdeskod FI0100003
Kommun Raseborg
Areal 225 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100003.pdf

natura_tammisaari_2.gif

Beskrivning av området

Harpar Stor- och Lillträsk har varit sjöar. De började växa igen under förra seklet när utfallsdiket grävdes upp. I dag är de bägge kärrens flacka, centrala delar öppna mad-fattigkärr med ett torvlager, som är några tiotalscentimeter tjocka. Naturliga skogsmyrar och tallmyrar kantar kärret.

Natura2000_harpar.jpg

Området består av två myrar, vars centrala delar har utvecklats till mad-fattigkärr till följd av igenväxningen. På kärret växer det vass och getpors på torrare ställen. Så gott som hela mad-fattigkärret är täckt av vatten under vårflödet, men torkar upp på grund av det utgrävda utfallsdiket. Laggarna är outdikade med naturliga skogskärr och tallmyrar. Klibbalskärret på Storträsket och källsprången i Lillträsket är speciellt representativa. I utkanterna av de båda kärren finns det dessutom små, men välutvecklade högmossar. Enligt basprogrammet för myrskyddet finns här 16 olika typer av torvmark. Träsken var tidigare en viktig häcknings- och rastplats för fåglar, men den betydelsen har minskat i takt med uttorkningen.
Publicerad 29.11.2013 kl. 13.07, uppdaterad 26.11.2013 kl. 16.03