Gubbträskberget

Kod FI0800143
Kommun Jakobstad
Areal 21 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Områdesbeskrivning

Området omfattar en sjö med brunt vatten i nästintill naturligt tillstånd och de omgivande skogarna. På den västra stranden finns det en mogen, frisk grandominerad mo. Öster om sjön finns det en fin helhet med granitklippor som har karaktär av lavmo, där det växer mariga gamla tallar och döda träd som gjorts ihåliga av större hackspett. Söder om sjön finns det lövblandskog och ett regionalt sällsynt klibbalskärr med många stående döda träd och lågor.

Ett område som representerar kustnära skogs- och vattennatur och kompletterar det närliggande Naturaområdet Fänäsnabben. Relativt liten men mångformig helhet där det förekommer flera arter som trivs i gamla skogar. De mest sällsynta av dessa arter är flygekorre, tretåig hackspett, sparvuggla och slaguggla. Området hotas av skogsbruksåtgärder och randeffekter av de omgivande avverkningarna.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Ingår inte i några skyddsprogram.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten eller fredas som skyddsområde på privat mark.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 4,7
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 0,19
Västlig taiga 13,1
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 0,324
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 2,3
Skogbevuxen myr 0,534

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans
Publicerad 9.10.2019 kl. 10.29, uppdaterad 9.10.2019 kl. 10.29

Ämne: