Gammelstadsviken, en fågelrik havsvik

Områdeskod FI0100062
Kommun Helsingfors
Areal 316 ha
Typa av område SCI och SPA

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998) FI0100062.pdf

Natura_Helsinki_3.gif

Beskrivning av området

Gammelstadsviken är en stor, vassbevuxen havsvik i Vanda ås mynning med breda bälten av vattenväxter, sumpmarker och strandängar. Strandskogarna är frodiga klibbalsskogar. Tillsammans med de närbelägna åkrarna utgör viken en helhet med variationsrik natur och den är särskilt viktig för fågellivet. Största delen av förslaget till Natura är redan skyddat som naturskyddsområde.

Fågelbeståndet, vattenkvalitet, bottenfaunan och vegetationen i gölarna kontrolleras kontinuerligt och viken är därför även viktig för forskningen. Inom huvudstadsregionen är Gammalstadsviken ett populärt utflyktsmål för friluftsliv och naturstudier. Det finns naturstigar och fågeltorn längs stränderna.

Gammelstadsviken är ett skyddsområde av internationell betydelse för strandängs- och sjöfåglar. Områdets värde har ökat i och med skötselåtgärderna. Största delen av området ingår i den internationella våtmarkskonventionen Ramsar.

Största delen av Gammelstadsviken är till sin natur estuarie, ty Vanda å mynnar här. Längs stränderna finns det representativa sumpskogar med klibbal. En del av strandängarna hålls öppna genom att utnyttjas som betesmark och är därför viktiga vårdbiotoper. Strandängen i Bäckviksbottnen har klassificerats som en vårdbiotop av landskapsvärde. Här växer bl. a kärrnävan som är ytterst hotad i Nyland.

Ett stort antal fågelarter häckar i Gammelstadsviken och viken är en mycket viktig rastplats under flyttningen. Här häckar och rastar ett stort antal hotade och sällsynta fågelarter.

Gammelstadsvikens betydelse för olika fågelgrupper har förändrats under senaste år. Måsfåglarna har minskat, eftersom skrattmåskolonin försvunnit, liksom de försvunnit från många andra fågelrika havsvikar och sjöar i vårt land. Däremot har antalet häckande och rastande vadare ökat i och med att strandängarna sköts.

Det har inte skett några stora förändringar i sjöfågelbeståndet, utan viken har bibehållit sitt värde. De breda vassbältena ger skydd åt ett stort antal tättingar. Arter, t ex skäggmesen och pungmesen, som håller på att etablera sig i Finland, har häckat i Gammelstadsviken. Skäggsmespopulationen i viken är den största i Finland och utgör ett viktigt spridningscentrum.

Inventeringen år 1996 visade att 1862 par av 72 fågelarter häckade i Gammelstadsviken och på de närbelägna stränderna. Av dessa var 11 arter och 190 par sjöfåglar. Det häckande sjöfågelbeståndet var mindre än året förut, vilken främst berodde på det kalla vädret. Gammelstadsviken har skyddspoängvärdet 101, ett område klassificeras som internationellt värdefull när poängen överstiger 80. Gammelstadsviken värde har stigit under de senaste årtiondena, 1986 fick den 87 poäng. Det högre poängtaket beror främst pä att vattenrallen, rörhönan och trastsångaren numera häckar regelbundet i Gammelstadsviken.

Gammelstadsviken är viktigt för fågelforskningen, eftersom fågelbeståndet uppföljts under en lång tid. Trädsvampar av släktet Chaetodermella har även undersökts. De här svamparna växer i lövträdssnår och på grenar och stammar nära stranden. Flera sällsynta arter har påträffats.

Publicerad 29-11-2013 kl. 13.19, uppdaterad 22-11-2013 kl. 10.31