Gå till innehållet

Gamla kastet

Kod FI0800093
Kommun Vörå
Areal 39 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Gamla kastet, som ligger nära havet i Maxmo kommun, är en åldrande grandominerad naturskog. Området består huvudsakligen av frisk moskog, som blir kargare uppe på kullarnas krön. Som blandträd förekommer björk och tall. Olika stora lågor av barrträd i olika förmultningsstadier förekommer ställvis i stor omfattning, i synnerhet i den västra delen av objektet. Det finns enstaka stubbar och stående döda barrträd. Av aphyllophoralesarterna som trivs i gamla skogar förekommer åtminstone stjärntagging, harticka och vedticka i området. Områdets östra del är en aning mer bearbetad, men kompletterar området.

I områdets mitt finns det en liten öppen myr som uppstått ur en igenvuxen damm. I området häckar ett betydande fågelbestånd och mård, som gillar ihåliga träd, har också observerats.

Ett mångformigt skogsobjekt som är i ett bra naturligt tillstånd. Ett dike har grävts till myren i områdets mitt, vilket leder till att våtmarken snabbt torkar ut. Uttorkningen bör förhindras genom att täppa till diket. Området gränsar delvis till plantbestånd och i själva området finns det ett par små områden som har gallrats kraftigt.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.

Området hör till skyddsprogrammet för gamla skogar.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde enligt naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 3,6
Västlig taiga 33,2
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 0,4
Skogbevuxen myr 1,4
Publicerad 17.10.2019 kl. 9.49, uppdaterad 17.10.2019 kl. 9.49

Ämne: