Gå till innehållet

Fågelsjöarna Teutjärvi och Suvijärvi

Områdeskod FI0100082
Kommun Lovisa
Areal 568 ha
Typ av område SPA

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998) FI0100082.pdf

natura_ruotsinp_5.gif

Beskrivning av området

Detta förslag till Natura består av två fågelsjöar på gränsen mellan Strömfors och Elimä. Sjön Teutjärvi är den nordligare, den är nästan rund med låglänta stränder. Ån Teutjoki mynnar ut i sjön. Det smala sundet Niemistönsalmi förenar Teutjärvi med den sydligare sjön Suvijärvi, som utgör en del av Kymmeneälvs västra fåra. Den frodiga, norra delen av Suvijärvi ingår i Naturaområdet.

Det finns breda vegetationsbälten i sjöarna. Vassen dominerar. Teutjärvi sänktes senast under 1960-talet. Hela Teutjärvi och delar av Suvijärvi omges av åkrar. Längs de båda sjöarnas stränder finns det täta busksnår. Stränderna är så gott som obebyggda, endast några byggnader finns på Teutjärvis nordöstra strand.

Sjöarna ingår i det riksomfattande fågelskyddsprogrammet och har klassificerats som internationellt värdefulla. Här häckar och rastar ett stort antal fågelarter. Här häckar rikligt med arter som är knutna till vassbältet, även sällsynta arter. De omgivande åkrarna är också av betydelse för fåglarna.

Sjöarna är en viktig häcknings- och rastplats för många av de arter som finns upptagna i fågeldirektivet. Här häckar sju par rördrommar, fyra par bruna kärrhökar och fem par småfläckiga sumphöns. Här finns även häckande tranor och brushanor. Ängshökar, som är ytterst sällsynta, har häckat här vissa år, likaså jordugglan och blå kärrhöken, vilka sällan häckar i södra Finland.

Skäggdoppingen är den allmännaste sjöfågeln. Vassen och strandbuskagen hyser ett stort antal tättingar, den sällsynta trastsångaren häckar här liksom ett stort antal andra arter av nattsångare.

Under flyttningstiden rastar här bl.a. sångsvan, gäss, salskrake, stjärtand och ljungpipare. De omgivande strandåkrarna, som inte medtagits i Naturaområdet, är också mycket viktiga för de sällsynta fågelarterna. I medeltal häckar två par rapphöns, ett vaktelpar och tretton par kornknarrar på åkrarna.
Publicerad 29.11.2013 kl. 13.10, uppdaterad 25.11.2013 kl. 16.03