Esboviken-Bastuviken

Områdeskod FI0100027
Kommun Kyrkslätt, Esbo
Areal 223 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (25.3.1999) FI0100027.pdf

natura_espoo_2.gif

Beskrivning av området

Naturaområdet Esboviken-Bastuviken består av två delområden på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt. Ytmässigt är Esboviken det större (220 ha). Till Esboviken räknas den vassrika havsviken och Fiskarsbacken, en ädellövslund med lind samt ängar och betesmarker som betades fram till slutet av 1970-talet. Tre bäckar mynnar ut i viken.

 Bastuviken har tagits med i Naturaområdet eftersom här lever den enda kända populationen i hela världen av stora natebocken (Macroplea pubipennis). Arten är känd från Bastuviken sedan 1960-talet och populationen har förblivit livskraftig. Skyddsområdet för stora natebocken är ca 4,5 ha och består av vassbältet och strandängen.

Esboviken är ett viktigt häckningsområde för sjö- och våtmarksfåglar och dessutom rastplats under flyttningen. Stora flockar av sångssvan och salskrake rastar i viken.

Fiskarsbacken är en ädelövslund av riksomfattande värde. Förutom lind växer här alm (regionalt St) och ek, trädbeståndet är gammalt och här lever även flere andra hotade eller sällsynta arter.

Världens enda kända stora natebockpopulation lever i Bastuviken. Arten förekommer endast i Finland. Den lever i vassbältets yttre zon där vattendjupet är ca 25-50 cm. Artens förekomst i Bastuviken kartlades senast år 1995 och då var populationen  livskraftig (Biström 1995).  Stora natebocken har klassificerats vara sårbar i Finland.

 Åtminstone på 1960- och 1970 talet förekom det i Bastuvikens strandvatten och på strandängarna några hänsynskrävande, tillbakagångna skalbaggar bl.a. dykaren (Agabus paludosus), klubbhornsbaggen (Claviger testaceus), silverhårig storkortvinge (Dinothenarus pubescens) och större korslöpare (Panageus cruxmajor). Om dessa arter fortfarande förekommer här är inte känt.
Publicerad 29-11-2013 kl. 13.13, uppdaterad 22-11-2013 kl. 12.38