Gå till innehållet

Djuplottbacken

Kod FI0800098
Kommun Pedersöre
Areal 43 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Huvudsakligen mogna, friska moskogar, delvis torr mo. Trädbeståndet består av bastant mogen grandominerad skog, ställvis blandad med rikligt med asp samt i viss utsträckning björk och enstaka sälgbestånd. En del av asparna är mycket grova, åldrande träd. Även lågor är ställvis synliga i skogslandskapet. Skogarnas naturliga tillstånd har försämrats på grund av avverkning. Vid områdets nordvästra kant finns det skogskärr med karaktär av mad längs kanterna av en bäck. Skogskärret är i naturligt tillstånd och där växer bl.a. stora klibbalar. Området kantas av små sjöar och områden som övergår i myr.

Djurlivet i området inkluderar bl.a. flygekorre och tretåig hackspett. På asparna påträffas ställvis lunglav. I artbeståndet av tickor ingår bl.a. stor aspticka, ullticka, granticka, kötticka och vedticka.

En av de få skogarna i ett vidsträckt område där det fortfarande finns mogen grandominerad barrblandskog som i stor utsträckning utvecklats på naturligt sätt. Skogskärren med karaktär av mad och de små myrarna vid stranden av en sjö ökar mångfalden i området. Viktig livsmiljö för flygekorren. En privat väg går genom området. Avverkningarna som har genomförts i området och vägfårorna har försämrat områdets enhetlighet. På Stora Vojärvs strand finns det semesterbebyggelse.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.

Hör till skyddsprogrammet för gamla skogar.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Fredas som naturskyddsområde enligt naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 2
Västlig taiga 23,8
Skogbevuxen myr 4,5

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans
Publicerad 8.10.2019 kl. 13.40, uppdaterad 8.10.2019 kl. 13.40

Ämne: