Den gamla skogen vid Loberget

Områdeskod FI0100079
Kommun Lappträsk
Areal 21 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998) FI0100079.pdf

natura_lapinjarvi_1.gif

Beskrivning av området

Ett litet naturskyddsområde i Lappträsk med i huvudsak gammal skog, som ägs av staten och sköts av Skogsforskningsinstitutet. Det skyddade området omges av 246 ha genreservskog av gran.

Trots sin begränsade areal är området ett viktigt skyddsområde för gammal skog. Hela skogen förutom bergsstupet är en representant för naturtypen naturlig skog enligt habitatdirektivet. Skogen värderades för sydfinska förhållanden tämligen högt (35 poäng) då de gamla skogarna kartlades.

Topografin varierar. Bergarten är viborgit, en rapakivivariant av djuptliggande stenarter. Jordmånen består i huvudsak av morän samt av lera och mjäla väster om Loberget.

Berget är betydelsefullt eftersom fjällnejlikan växer här. I södra Finland är arten tämligen allmänn endast på rapakiviunderlag i Kymmenedalen. I Nyland växer den på några få berg.

Publicerad 29-11-2013 kl. 13.12, uppdaterad 22-11-2013 kl. 14.51