Den gamla skogen vid Finnträsk

Områdeskod FI0100022
Kommun Kyrkslätt
Areal 154 ha
Typ av område SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998) FI0100022.pdf

natura_kirkkonummi_2.gif

Beskrivning av området

Ett tudelat skogsområde vid Finnträsk i östra Kyrkslätt. Skogen på den södra stranden är större och den ingår i programmet för skydd av gamla skogar. Skogen på den norra stranden är mindre och är ett naturskyddsområde. Topografin är relativt varierande, ty det finns små berg och försumpade sänkor. I öster finns det dessutom en lite större ris-tallmosse.

Den gamla skogen är huvudsakligen granskog. I skogen på den södra stranden finns det mycket lövträd bland de förmultnande träden. I den lilla skogen på nordsidan finns det gamla, grova tallar som blandskogsinslag. Fältskiktet är lundartat nästan i hela skogen, ställvis finns det ormbunkslundar och friska lundar.

Största delen av skogen representerar naturtypen naturlig eller därmed jämförbar gammal skog. Skogen på Finnträskets södra strand hör till de finaste gamla skogarna i Nyland. Den är relativt stor för nyländska mått och inslaget av murknande lövträd är stort.

Skogen är en viktig livsmiljö för flygekorren. Man känner emellertid inte till det exakta antalet flygekorrar i skogen. Flygekorrpopulationen är fortfarande relativt kraftig i Kyrkslätt. Den gamla skogen är också viktig för skyddet av sporväxter och många fågelarter. Här har påträffats sådana hotade arter som långfliksmossa (Nowellia curvifolia, S), ringlav (Evernia divaricata, Hd), brandticka (Pycnoporellus fulgens, Hs) och geleporing (Aporpium caryae, Hs) samt mindre flugsnappare (Ficedula parva, Hs). Sporväxtarterna är relativt väl undersökta. Bland tickorna förekommer flera indikatorarter på gammal skog, såsom stjärntagging, vedticka, tallticka och  ullticka.

Den lilla skogen på norrstranden domineras främst av gran med ett mindre inslag av murkna träd. I söder är skogen gran-asp-björkskog med förmultnande träd.

Publicerad 29-11-2013 kl. 13.12, uppdaterad 22-11-2013 kl. 14.37