Gå till innehållet

Degermossen

Kod FI0800019
Kommun Korsnäs
Areal 508 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Platt och koncentrisk ombrogen högmosse, där det i den mittersta delen även finns trädlös aapamyr. Den vanligaste myrtypen är lågstarrmosse, där torv håller på att bildas av vitmossa i synnerhet vid kantområdena. De våtaste delarna består av starr-fattigkärr med gungfly. Kantområdena består av tallmyrar och myrar. Kärrets kanter har utdikats, men största delen av området är i naturligt tillstånd. I skogsdungarna i mitten av kärret finns ståtliga, täta tallar och rottorra träd.

Kustnära komplex bestående av högmosse-aapamyr som fortfarande utvecklas och har bevarats i någorlunda naturligt tillstånd, även om tallmyrar har utdikats.

Skyddsmål

Alla naturtyper som nämns i tabell 3.1 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk. Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Objekt i programmet för myrskydd.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen, eller fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägaren.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Aktiva högmossar 468
Västlig taiga 6,1
Skogbevuxen myr 91

Naturtyper som enligt beslutet har uteslutits

Namn

 

Aapamyrar  

 

Publicerad 25.9.2019 kl. 14.51, uppdaterad 25.9.2019 kl. 14.51

Ämne: