Byträsket

Områdeskod FI0100098
Kommun SIbbo
Areal 18,5 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100098.pdf

natura_sipoo_2.gif

Beskrivning av området

Byträsket är ett litet träsk med gungflystränder i södra Sibbo, öster om Kalkstrand.

Byträsket är kantat av gungfly av varierande bredd och träsket växer sakta igen. Den öppna vattenytan kantas av ett frodigt, öppet madkärr av typen kaveldun-kärrbräken, som är bredast i den södra ändan av träsket.  Bakom denna har en tät vass i stor utsträckning tagit över det madliknande flaskstarr-fattigkärret. Längre bort från stranden vandrar björken in på starr-fattigkärret. I den norra ändan av träsket finns ett relativt stort busk-madkärr.

Byträsket är en liten, humusrik sjö, nästan i naturtillstånd. Träsket omges av öppna och buskbevuxna madkärr samt av starr-fattigkärr, vilka till sin vegetation är typiska intermediära kärr och gunflyn. I strandzonen finns det rikligt av den krävande arten kärrbräken och ställvis förekommer även den sällsynta slokstarren.

Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis), som ingår i habitatdirektivets bilaga II, lever kring Byträsket. Det är viktigt att freda denna förekomst för den ligger i ett tomt område vad artens utbredning beträffar, nämligen mellan Kymmenedalen och västra Nyland. Hela Byträsket är lämplig livsmiljö för trollsländan.

I juli 2000 hittades en sällsynt dykarskalbagge Graphoderus cinereus i Byträsket. Den är tidigare känd enbart från några platser i Nyland, sydvästra Finland och Birkaland.

Publicerad 29-11-2013 kl. 13.07, uppdaterad 27-11-2013 kl. 13.30