Gå till innehållet

Brymsören

Kod FI0800141
Kommun Nykarleby
Areal 21 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Området består av två skogsholmar på landhöjningskusten belägna vid stranden av Karlssundsfjärden, som långsamt håller på att växa igen på grund av övergödning. Trädbeståndet på Brymsören domineras av gran och tall blandat med grova aspar och björkar. Mellan den mogna granskogen och strandängen finns en björk- och aldominerad primärsuccessionszon samt en ganska liten frisk lund. Också på Hansasgrundet finns en liten strandlund som kan räknas till primärsuccessionsfasen. Strandlundens trädbestånd domineras av al. Mellan holmarna finns en vasszon med karaktär av mad, som är förbunden med Fetfjärden via en fåra. Strandängarna har sannolikt tidigare betats, vilket har fördröjt överväxningen av vass och buskar en aning.

Området är en viktig helhet som representerar skogs- och strandnaturen på landhöjningskusten. En del av skogarna har fått framskrida ända till klimaxfasen. Det tidigare betet på strandängen vid havet ökar områdets värde och mångformighet. Strandängen på Hansasgrundet är en populär rast- och matplats bland tranor och mellan holmarna stiger gäddor upp i Fetfjärden för att leka. Området hotas av skogsbruksåtgärder.

Skyddsmål

skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer

Ingår inte i några skyddsprogram.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Skyddas med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Boreala havsstrandängar av Östersjötyp 5,3
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 3,2
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 14,1
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 3,05

Naturtyper som enligt beslutet har uteslutits

Namn

Västlig taiga

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans

 

Publicerad 17.10.2019 kl. 12.54, uppdaterad 17.10.2019 kl. 12.54

Ämne: