Bredvikens fågelområde

Områdeskod FI0100028
Kommun Esbo
Areal 192 ha
Typ av område SCI och SPA

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (25.3.1999)

FI0100028.pdf

natura_espoo_3.gif

Beskrivning av området

Bredviken är en grund, vidsträckt, vassrik havsvik i östra Esbo. Fågelfaunan i viken är värdefull, även internationellt sett. Förutom det egentliga vassbältet ingår skogen, den före detta åkern och buskagen på fastlandet samt även öppnare vattenytor längre ut i viken i avgränsningen för Natura.

Havsviken med strandbiotoper bildar tillsammans en bra ekologisk helhet. Strandängarna och -åkrarna utnyttjades som slåtter- och betesmarker ända fram till 1960-talet, men växer nu igen med buskar och vass samt förändras delvis till sumpig lövskog. Den norra delen av området karaktäriseras av tämligen naturenlig, frodig,  gammal granskog och av mera parkartad skog runt Villa Elfvik.

Bredviken är viktigt för undervisningen i huvudstadsregionen. Villa Elfvik är Esbo stads informationscentrum för miljöfrågor. Här arrangeras naturskolor och -kurser samt utställningar med natur- och miljömotiv. En naturstig med fågeltorn går genom naturskyddsområdet.     

Bredviken är också ett viktigt fågelforskningsområde. Fåglar, som häckar i vassen och buskagen, ringmärks liksom även flyttfåglar,  ringmärkningen utförs inom ramen för den standardiserade ringmärkningen på inlandslokaler och projektet Acro, dvs standardiserad ringmärkning av säv- och rörsångare.         

Bredviken är ett värdefullt fågelområde även internationellt sett. Bredviken hör till de mest frekventerade rastplatserna längs den finska sydkusten under flyttningen. Här häckar ca 250 sjöfågelpar per år. Viken har blivit en allt viktigare rastplats för flyttande fåglar i och med att vattenkvaliteten förbättrats och bottenvegetationen  utvecklats under 1990-talet. Flere av fågelarterna i fågeldirektivet rastar eller häckar i viken.

De naturtyper som är representerade bildar en också värdefull helhet, ty här har en gammal skog bevarats nästan orörd mitt i tät bebyggelse.

Publicerad 29-11-2013 kl. 13.22, uppdaterad 20-11-2013 kl. 15.12