Borgå åmynning - Stensböle

Områdeskod FI0100074
Kommun Borgå
Areal 1331 ha
Typ av område SCI och SPA

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100074.pdf

natura_porvoo_4.gif

Beskrivning av området

Borgå åmynning - Stensböle är ett Natura område alldeles invid Borgå centrum. Det

består av tre delområden. Åskulle Borgbacken och den frodiga viken Maren utgör en områdeshelhet längst i norr. De ligger vid stranden av Borgå å invid gamla stan i ett  område av landskapsmässigt och kulturhistoriskt värde. Borgå åmynning med vatten och stränder utgör det större, sydligare delområdet. Till det räknas Ruskis, Stadsfjärden, Stensbölefjärden, Bjurböleviken, sydspetsen av Svinö samt ängs- och skogsmarkerna på Stensbölefjärdens östra strand. Stormossen längst i öst utgör det tredje delområdet.

Som helhet är området mycket variationsrikt. Delområderna har riksomfattande värde och ingår i olika skyddsprogram. Här finns sumpmarker av stor betydelse för fågelfaunan, strandängar och andra typiska vårdbiotoper, gammal skog, ädellövskog och högmossen. Åsskogen och olika trädbevuxna myrmarker representerar naturtyper i liten skala.

Variationsrikedomen kommer till synes i den atrika floran och faunan, i vilka det ingår många sällsynta och hotade arter.

Vissa delar av området borde iståndsättas och skötas om. Det finns planer för att iståndsätta de fågelrika områdena Maren och Ruskis och även beträffande skötseln av vårdbiotoperna på Stensböle. Ängarna på Borgbacken borde också skötas.

Nästan tjugo av livsmiljöerna i habitatdirektivet finns representerade i området. Borgå åmynning är areellt sätt den viktigaste miljön och även det värdefullaste delområdet för fågelskyddet. Andra, för Nyland betydelsefulla miljöer, är de boreala naturskogarna och lundarna, det naturliga skogsbeståndet med ädla lövträd, den opåverkade högmossen, hagmarkerna och olika ängar.

De viktigaste argumenten för att skyddsåtgärder vidtas är det rika fågellivet i åmyninin­gen och den varierande naturen. Borgå åmynning hör till de värdefullaste fågelområderna i Finland, år 1991 häckade där nästan 3000 par av over 40 fågerlarter. Artrikedomen bland de fåglar som trivs på den långgrunda stranden är särskilt stor.

Delar av hela området ingår i alla nationella skyddsprogram. Naturskogarna i Stensböle och det lilla naturliga skogksbeståndet med ädla lövträd är speciellt viktiga för de hotade arterna i skogarna.

Här lever många av de arter som finns uppräknade i habitat- och fågeldirektiven, bl.a. flygekorre, utter, rördom, brun kärrhök, kornknarr, småfläckig sumphöna, trana, lundsångare och mindre flugsnappare. I Maren växer ävjepilört och tidigare har här även påträffats späd najas. Det finns många hotade arter av tickor och insekter i synnerhet i skogen i Stensböle. Bland de regionalt hotade kärlväxterna kan nämnas bäckveronika (Veronica beccabunga) och myskmadra (Galium odoratum). Dess är regionalt sårbara samt glesgröe (Glyceria lithuanica) en hänsynskrävande, sällsynt art regionalt sett.

Publicerad 29-11-2013 kl. 13.09, uppdaterad 26-11-2013 kl. 15.02