Bölsviken - Stormossen

Områdeskod FI0100001
Kommun Raseborg
Areal 282 ha
Typ av område SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002) FI0100001.pdf

natura_tammisaari_1.gif

Beskrivning av området

Området består av två delar. Högmossen Östanberg-Stormossen inkl. den intillliggande åsen samt fågelområdet Bölsviken med angränsande skog. Mossen, som omges av åsen, är en kustnära högmosse av regionalt värde. Åsen har landskapsmässigt värde och behövs för att mossen skall bibehållas i naturligt tillstånd. Bölsviken är en grund, skyddad vik med breda vassbälten. Viken är en mycket viktig rastplats för flyttande sjöfåglar. Skogen vid Bölsviken är huvudsakligen gammal, naturlig skog.Naturaområdet består av 158 ha mark och 132 ha vatten.

Natura2000_stormossen.jpg

Stormossen är en typisk kustnära högmosse. Den är nästan i naturligt tillstånd förutom en ca 2 ha uppdikad del i den östra kanten, som förändras. De centrala delarna av mossen är trädlösa med jämna lågstarrytor som växlar med flark-fattigkärrssvackor. I norr finns ett enhetligt område av starr-fattigkärrtsyp med drag av rikkärr, bl.a. ullsäv. Kanterna är för det mesta av typen ris-tallmosse, längs den västra och södra kanten finns en smal, frodigare och fuktigare lagg. Grönbenan (Tringa glareola) häckar på mossen, som också är spelplats för orren (Tetrao tetrix). Den omgivande åsen är av avgörande betydelse för vattenförhållandena i mossen och att denna bibehålls naturenlig. Av denna orsak föreslås att åsen, som har landskapsmässigt värden och som ligger norr om mossen skall införlivas med Naturaområdet. Åsryggen är ca 100-200 m bred och 20-25 m hög, ställvis smal. Längs åsen finns fornstränder med flyttblock, men huvudsakligen vallar av klappersten och grus. Skogen är i huvudsak mogen tallskog med mjölon i fältskiktet och ställvisa inslag av hedarter och lavar i bottenskiktet.

Ca trettio fågelarter häckar i Bölsviken, antalet par uppskattas till ca 80. Viken har stor betydelse som rastplats under flyttningen. Den hör till de viktigaste rastplatserna i västra Nyland för svaner (Cygnus sp) och andra vattenfåglar. Antalet rastande fåglar under en dag kan maximalt uppgå till ett par tusen. Dykänder (Aythya sp) och simänderna bildar de största skarorna. T.o.m. 30 mindre sångsvanar (Cygnus columbianus) har observerats och över 250 salskrakar (Mergus albellus).

Skogen vid stranden av Bölsviken är i huvudsak grandominerad, i hög grad naturlig skog. Gammal granskog växer här på den friska momarken, i skogskärren och myrsänkorna. De ljungbevuxna momarkerna (CT) och de lavklädda bergen är talldominerade (ClT). Det finns en klibbalsdunge vid Bölsviken.  Bölsviken, strandskogen och den gamla skogen bildar tillsammans en helhet som också är av betydelse för fågellivet.

Publicerad 29.11.2013 kl. 13.07, uppdaterad 27.11.2013 kl. 13.20